Home

Handelsnaamwet

kvk handelsnaam - Hie

 1. Sla de regeling op Handelsnaamwet Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz
 2. g onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide onderne
 3. g wordt gedreven' (artikel 1 Hnw)
 4. Handelsnaamwet; Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling. Geen. Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling. Aanpassingswet Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, enz. (uitvoering Richtlijn nr. 2004/48/EG
 5. De hoofdregel bij de handelsnaam is: alles is toegestaan. U mag de letters van uw naam door elkaar gooien, u mag een totaal verzonnen woord gebruiken, u mag een woord uit het Nederlands of uit een andere taal gebruiken. Et cetera, et cetera: er zijn onnoemelijk veel combinaties mogelijk
 6. g verboden een handelsnaam te voeren, die in strijd met de waarheid aanduidt, dat de onderne

De handelsnaamwet in Nederland bepaalt dat een handelsnaam niet verwarrend of misleidend mag zijn. De consument mag door de naam niet een ander idee krijgen. Een handelsnaam is misleidend als: de naam een onjuiste indruk wekt over het eigendom Handelsnaamwet en het verbieden van het voeren van gelijke handelsnaam. Artikel 5 van de Handelsnaamwet luidt: Het is verboden een handelsnaam te voeren die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover. Het wetboek meldt: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Veel onderneming gebruiken hun handelsnaam ook als merknaam. Het is daarom verstandig om j e handelsnaam ook gelijk als merknaam vast te leggen. De bescherming van je handelsnaam is beperkt tot de naam zelf Bescherming van de handelsnaam is voor het Nederlandse rechtsgebied geregeld in de Handelsnaamwet. Deze wet stamt uit 1921. Volgens artikel 1 van de wet is een handelsnaam de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Onder de Handelsnaamwet wordt dus alleen een commercieel bedrijf beschermd tegen misbruik van zijn handelsnaam

wetten.nl - Regeling - Handelsnaamwet - BWBR000190

U mag niet zomaar een bedrijfsnaam (handelsnaam) gebruiken. Deze moet aan de Handelsnaamwet voldoen. Lees hier de regels Bescherming Handelsnaamwet. De Handelsnaamwet brengt rechten en plichten met zich mee. De eerste gebruiker van een naam wordt beschermd. Hiervoor is inschrijving in het Handelsregister géén voorwaarde. Dit staat los van elkaar. Gebruikt iemand voor zijn bedrijf als eerste een bedrijfsnaam en is deze naam niet ingeschreven in het Handelsregister

Handelsnaamwet. Als je een handelsnaam gebruikt in Nederland, dan kan je in bepaalde gevallen optreden als iemand inbreuk maakt op jouw bedrijfsnaam. Dat komt omdat bij actief gebruik van je bedrijfsnaam automatisch de Handelsnaamwet in werking treedt Handelsnaamwet Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten: Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk Handelsnaamwet Artikel 5 Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide onderne Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam Artikel 1 - [Handelsnaam

Naam ‘Vereniging van Eigenaren” boek 2 vereniging in

Trefwoorden: handelsnaam, trade name Het handelsnaamrecht beschermt de naam van een onderneming tegen het gebruik van een verwarringwekkende naam voor een andere onderneming. Het handelsnaamrecht ligt vast in de Handelsnaamwet. Voor handelsnaambescherming is geen registratie vereist. Het 'voeren', oftewel het extern gebruiken van de handelsnaam, is voldoende Artikel 5 Handelsnaamwet verbiedt het om een handelsnaam te voeren die kan zorgen voor verwarringsgevaar met een onderneming die eerder dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam voerde. Mochten twee handelsnamen zo erg op elkaar lijken, dat men kán denken dat sprake is van dezelfde eigenaar of van een economische verbondenheid tussen deze twee ondernemingen, dan kan er sprake zijn van.

Uiteraard heb je een naam nodig. Geen logo. Kleuren, tekens, lettertypen en dergelijke doen er niet toe en worden onder de handelsnaamwet ook niet beschermd. Deze naam mag, in tegenstelling tot een merk, best beschrijvend zijn, zolang er maar geen verwarring ontstaat. Voeren van de handelsnaam Een handelsnaam is niets meer dan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel 1 Handelsnaamwet). Om misleiding of verwarring bij het publiek te voorkomen, geniet de ondernemer handelsnaambescherming. Dit houdt in dat een andere onderneming niet dezelfde handelsnaam mag gebruiken als hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat Verwarring voorkomen Centraal in de Handelsnaamwet staat dat een handelsnaam het publiek niet in verwarring mag brengen. Vandaar dat het verboden is een handelsnaam te gebruiken die al door een ander wordt gevoerd, als daardoor bij het publiek verwarring over beide ondernemingen kan ontstaan

Art. 5 Hnw - Artikel 5 Handelsnaamwet :: Maxius.nl ..

Handelsnaamrecht - Wikipedi

 1. g handel drijft. In Nederland is het ontstaan en de bescher
 2. De Handelsnaamwet is uit de tijd zaterdag 5 december 2020 . Een goede bedrijfsnaam vinden is lastig. Zelfs als je een originele naam bedenkt, is een ander je vaak al voor geweest
 3. g onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voorzover dientengevolge, in verband met de aard der beide onderne
 4. breuk. In artikel 5 van de Handelsnaamwet staat: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderne

wetten.nl - Informatie - Handelsnaamwet - BWBR000190

Handelsnaamwet | Hnw De bedoeling van de Handelsnaamwet is het voorkomen van verwarring. Daarom is het verboden gebruik te maken van een handelsnaam die al door een andere onderneming wordt gebruikt - of van een handelsnaam die daar veel op lijkt Bij de keuze van een handelsnaam voor jouw bedrijf heb je niet geheel de vrije hand. De naam mag geen verwarring wekken en niet misleidend zijn. De regels op een rij D e Handelsnaamwet (Hnw) definieert in artikel 1 een handelsnaam als de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Volgens art. 5 Hnw is het verboden een handelsnaam te voeren waardoor bij het publiek verwarring te duchten is. Of een jongere handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met de naam van een oudere onderneming hangt af van een.

Merk - Wikipedia

Art. 5 Handelsnaamwet verbiedt kort gezegd om een handelsnaam te voeren die voor verwarring kan zorgen met een oudere handelsnaam. Er kan sprake zijn van directe en indirecte verwarringsgevaar: Direct verwarringsgevaar: het publiek denkt ten onrechte dat twee ondernemingen met vergelijkbare handelsnamen van dezelfde eigenaar zijn De Handelsnaamwet uit 1921, die volgend jaar haar honderdjarig jubileum viert, is bedoeld om misleiding door en verwarring tussen handelsnamen te voorkomen. De wet stamt uit een tijdperk waar de lokale melkboer nog aan de deur kwam, maar is niet meer opgewassen tegen de nieuwe (digitale) realiteit, ziet de promovendus

De Handelsnaamwet definieert de handelsnaam als de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Andere voorwaarden of eisen stelt de Handelsnaamwet niet. Dus het is geen vereiste om de naam bij de Kamer van Koophandel te registreren of op andere wijze gebruik van de naam te claimen Het handelsnaamrecht is een. intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. » Meer over intellectueel eigendomsrecht. intellectueel eigendomsrecht en volgt uit de Handelsnaamwet. Om misleiding of verwarring bij het publiek te voorkomen, geniet de ondernemer handelsnaambescherming In de Handelsnaamwet is in artikel 5 bepaald dat het verboden is om een (jongere) handelsnaam te gebruiken die in geringe mate afwijkt van een bestaande (en daarmee oudere) handelsnaam. Daarbij is van belang dat er bij het publiek verwarringsgevaar bestaat (of kan bestaan) tussen beide ondernemingen Op grond van het bepaalde in artikel 5 Hnw (Handelsnaamwet) is het verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig werd gevoerd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd, bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten

Is onderneming 'Bloemenwinkel BV' uit Amsterdam een bekend bedrijf dat al decennia actief is op de markt en een gigantisch marktaandeel heeft dan zou het voeren van de handelsnaam 'Bloemenwinkel BV' door een jonge ondernemer uit Groningen strijdig zijn met de Handelsnaamwet De handelsnaam is de naam die wordt gevoerd ter onderscheiding van een onderneming. Vaak worden handelsnamen ook ingeschreven als merk. De handelsnaam wordt geregeld door de Handelsnaamwet

overtreding handelsnaamwet. Overtreding Handelsnaamwet melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Op grond van artikel 5 Handelsnaamwet is het verboden: een handelsnaam te voeren, die, voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover die ten gevolge. Wordt door een entiteit aan deze criteria voldaan, dan is zij een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet en geniet de door haar gebruikte naam handelsnaamrechtelijke bescherming. Zoals het Hof in casu ook aangeeft, vallen vrije beroepsbeoefenaren als zodanig in beginsel niet onder dit ondernemingsbegrip, ook niet indien zij in een maatschap georganiseerd zijn Artikel 2 van de Handelsnaamwet bepaalt dat de handelsnaam slechts kan worden overgedragen tezamen met de onderneming waarvoor die naam gevoerd wordt. De strekking van deze bepaling brengt met zich dat ook het verlenen van licenties op een handelsnaam in strijd is met de bedoeling van de handelsnaa Deze pagina verwijst door naar de geconsolideerde tekst van de Handelsnaamwet (Hnw). 123recht . Home. Alle wetten . Vorige . HANDELSNAAMWET (Hnw) Nadere regelgeving: - Geen . WET van 5 juli 1921, Stb. 1921, 842, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam. Inwerkingtreding.

De Handelsnaamwet? Het gebruik van een handelsnaam die voordat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, is immers verboden. Dit is in Nederland ook in de wet opgenomen in de zogenaamde Handelsnaamwet Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Trouw Dit Lexplicatiedeel bevat de Handelsnaamwet met uitvoerig artikelsgewijs commentaar, waarin de auteur u door deze jurisprudentie heen leidt. Ook de parlementaire geschiedenis van de wet komt aan bod. Een handzaam overzicht van de regels die de handelsnaam in Nederland beschermen. - Managemementboek.nl - Onze prijs: 24,5 De Handelsnaamwet geldt dus alleen in Nederland, maar het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) geldt naast Nederland ook voor België en Luxemburg. Middels dit verdrag kunnen tekeningen en modellen en ook (dienst)merken worden beschermd. Daarvoor is depot van de tekening, het model of het (dienst)merk vereist Het recht met betrekking tot handelsnamen is in Nederland neergelegd in de Handelsnaamwet van 1921. Ondanks de grote en vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet in de afgelopen eeuw nauwelijk gewijzigd

In de Handelsnaamwet is bepaald welke eisen worden gesteld aan een handelsnaam. Zo moet deze voldoende onderscheidend zijn ten opzichte van bestaande handelsnamen en moet de handelsnaam als vlag de lading dekken. Een eenmaal geregistreerde handelsnaam wordt door de Handelsnaamwet beschermd Daarom is het mogelijk om op grond van de Handelsnaamwet naar de rechter te stappen om te verzoeken dat het gebruik van de handelsnaam door de andere organisatie verboden wordt. (Let wel, beschrijvende handelsnamen zullen niet snel verboden worden door de rechter omdat zij onderscheidend vermogen missen

Handelsnaam Wet & Rech

 1. g wordt gedreven. Men gebruikt deze naam om zich te onderscheiden van anderen. Om misleiding of verwarring te voorkomen, krijgt de onderne
 2. Het achterliggende rechtsgoed dat artikel 5 Handelsnaamwet beoogt te beschermen hoeft niet daadwerkelijk te zijn geschonden. Er geldt een lage drempel voor strafrechtelijke aansprakelijkheid. De bepaling is strafrechtelijk gesanctioneerd: op grond van artikel 7 Handelsnaamwet is de overtreding van artikel 5 Handelsnaamwet een strafbaar feit
 3. g wordt gedreven. Hoe kan je je handelsnaam beschermen? Wanneer je een handelsnaam hebt en je gebruikt deze in het economisch verkeer, dan is de naam beschermd
 4. Handelsnaamwet. WET van 13 maart 1931, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam, gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen Onderwerp: Financieel-economisch Gepubliceerd: 13/03/1931 Staatsblad: G.B. 1931 no. 65 PDF: Handelsnaamwet.
 5. g wordt gedreven, zo wordt in art. 1 van de Handelsnaamwet bepaald. Een onderne
 6. g uit te breiden tot heel Nederland, bijvoorbeeld in het geval dat een overeenkomstige handelsnaam in een domeinnaam is opgenomen en daarmee landelijk bereik heeft
 7. dering van arbeidsduur wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en recht op transitievergoeding, (3) bindende kracht.

Art. 3 Hnw - Artikel 3 Handelsnaamwet :: Maxius.nl ..

 1. g zal gaan drijven. Deze handelsnaam bedenk je meestal op het moment dat je de onderne
 2. Dat betekent dat hij niet mag worden gevoerd in strijd met voorschriften van de Handelsnaamwet zélf (zoals de artt. 3, 4 en 5b), met andere wetsbepalingen (bijv. art. 2.20 BVIE), met de zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW, of in strijd met een tussen de gedingvoerende partijen bestaande overeenkomst
 3. Het recht met betrekking tot handelsnamen is in Nederland neergelegd in de Handelsnaamwet van 1921. Ondanks de grote en vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet in de afgelopen eeuw nauwelijks gewijzigd

De Handelsnaamwet biedt aan iedere belanghebbende het recht de rechtbank te verzoeken om degene die een bij Handelsnaamwet verboden handelsnaam voert, te veroordelen de naam zodanig te wijzigen dat de onrechtmatigheid wordt opgeheven. Verdere informatie door een IE-advocaat De handelsnaamwet wil het gebruik van misleidende en verwarrende handelsnamen tegengaan. Het uitgangspunt is daarbij wel dat een ieder vrij is in de keuze van zijn of haar handelsnaam (het beginsel van firmavrijheid). Wet- en regelgeving Kenmerk: het handelsnaamrecht biedt bescherming inzake het voeren van een (onderscheidende) handelsnaam door een onderneming in een bepaald gebied en wel voor een bepaalde categorie van diensten of waren Als je bedrijf aan het handelsverkeer gaat deelnemen, dus als je facturen gaat versturen of inkopen gaat doen voor je bedrijf, dan moet je je bedrijf presenteren met een naam - de handelsnaam. Om misbruik of verwarring te voorkomen, is er in Nederland de handelsnaamwet

Handelsnaamrecht Benelux-Bureau voor de Intellectuele

De Handelsnaamwet bepaalt namelijk dat het feitelijk voeren van de handelsnaam beslissend is. Dat wordt bedoeld met het tweede vereiste uit artikel 1 van de Handelsnaamwet. Onderneming. Het derde vereiste betreft het zijn van een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet. Vaak zal dit vereiste geen probleem zijn De Handelsnaamwet geeft geen exclusieve rechten op het voeren van een handelsnaam maar 'slechts' verboden, dat wil echter niet zeggen dat de Handelsnaamwet helemaal geen bescherming biedt. Artikel 5 van de Handelsnaamwet verbiedt namelijk het voeren van handelsnaam die al rechtmatig gevoerd wordt of daar slechts in geringe mate van afwijkt Het heeft niet zozeer te maken met de handelsnaamwet, maar met het merkenrecht (in dit specifieke geval woordmerk). En daar is nogal wat jurisprudentie over waarbij de claim voor overdracht van een domeinnaam is toegewezen door de rechter. Zie bijvoorbeeld domjur.nl- De Handelsnaamwet geeft de houder van een handelsnaam exclusieve rechten. Als die exclusieve rechten worden geschonden is er sprake van handelsnaaminbreuk. Hoe ontstaat een handelsnaam? Het niet verplicht om een handelsnaam te laten vermelden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Rijmwoordenboek HANDELSNAAMWET 960 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op HANDELSNAAMWET. Wat rijmt er op HANDELSNAAMWET Verzoekschrift inzake artikel 6 Handelsnaamwet Met dit model verzoekschrift kan een onderneming de rechtbank verzoeken om een andere onderneming die dezelf

Handelsnaamwet (Hnw) merknaam Meer Informatie (wetteksten) Artikel 1 hnw: Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Artikel 7 hnw: 1. Hij die een handelsnaam voert in strijd met deze wet, wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie. 2 Tekst van de Handelsnaamwet Wilt u graag alle relevante in een overzicht hebben? Bestel dan nu een van de vele wetbundels en beschik direct over alle relevante juridische informatie. Handelsnaamwet - Geldig op 2011-09-21 Korte omschrijving: Wet van 5 juli 1921, houdende bepalingen omtrent de handelsnaam Een handelsnaam is een naam waaronder een onderneming wordt gedreven en waarmee een onderneming naar buiten treedt. Een onderneming mag meerdere handelsnamen gebruiken. Het handelsnaamrecht wordt geregeld in de Handelsnaamwet en in jurisprudentie. Er worden relatief gezien weinig eisen gesteld aan handelsnamen

De naam van uw onderneming is belangrijk voor de (naams-) bekendheid bij klanten. Gaat een concurrent er met uw naam vandoor dan is dit erg vervelend. Mogelijk kunt u dan een beroep doen op uw handelsnaamrecht om iemand te verbieden een gelijke of overeenstemmende handelsnaam te gebruiken. De Handelsnaamwet bepaal. De handelsnaamwet geeft aan dat het verboden is een handelsnaam te voeren die slechts in geringe mate afwijkt van een bestaande, oudere handelsnaam en in verband met de aard van de ondernemingen en hun locatie, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen te duchten is. Dit levert handelsnaaminbreuk op Volgens Roderick Chalmers, advocaat bij AKD, is die Handelsnaamwet niet meer van deze tijd. Chalmers promoveert vandaag aan de Erasmus Universiteit over de 100-jarige wet. 'Het is een mooi jubileum Bescherming van de handelsnaam is geregeld in de handelsnaamwet. Een handelsnaam hoeft niet in het handelsregister te zijn opgenomen om beschermd te zijn. Het recht op een handelsnaam ontstaat namelijk door de eerste te zijn die de naam gebruikt Deze mogelijkheid is opgenomen in artikel 5 Handelsnaamwet. De praktijk laat zien dat één van deze criteria, te weten het aantonen van feitelijk gebruik van een handelsnaam, nog wel eens aan de aandacht van de rechthebbende ontsnapt. Als voorbeeld dient de beschikking van de rechtbank Rotterdam, sector kanton,.

Handelsnaamwet en verbod op gelijke handelsnaa

29.12.2020. In dit proefschrift wordt onderzocht of de Handelsnaamwet nog wel voldoende aansluit bij de huidige tijd. Ondanks de vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet sinds 1921 nauwelijks gewijzigd Handelsnaamwet. Klik hier voor de inhoudsopgave. Artikel 1 Omschrijving handelsnaam Onder handelsnaam verstaat deze wet de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. » Praktijkvoorbeeld rechterlijke uitspraak. Artikel 2 Handelsnaam gaat over bij erfopvolging en is overdraagbaa Handelsnaamwet [Tekst geldig vanaf 01-09-2017] [Tekst geldig vanaf 01-09-2017] Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten Handelsnaamwet. Tijdens het kiezen van een handelsnaam heb je te maken met de Handelsnaamwet. Hieruit volgt dat je op het volgende moet letten: Je mag niet misleidend zijn over wie de eigenaar is van de onderneming; De naam moet voldoende onderscheidend of uniek zijn. Het mag niet te veel op een bestaand merk lijken Dat wil zeggen dat de eerste gebruiker van de handelsnaam op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) in principe kan optreden tegen het voeren van dezelfde of een overeenstemmende handelsnaam door een andere onderneming. Maar alleen als het publiek daardoor de ondernemingen met elkaar kan verwarren. 1

Wat is een handelsnaam? - MKB Servicedes

 1. g. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderne
 2. gen te duchten is')
 3. gen verwarring bij het publiek te duchten valt (artikel 5 van de Handelsnaamwet)
 4. Categorie: Handelsnaamwet (Hnw) - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields

De Handelsnaamwet bepaalt namelijk dat degene die als eerst gebruik maakt van een handelsnaam bescherming verdient tegen onrechtmatige inbreuk daarop. Anders gezegd; wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Doorslaggevend criterium daarbij is overigens niet de eerste inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister DE HANDELSNAAMWET ONDER DE LOEP: Een analyse van het wettelijk systeem en zijn functioneren, een eeuw na de totstandkoming van de Handelsnaamwet: Hoynck van Papendrecht, Roderick Chalmers: Amazon.n Bescherming handelsnaam en domeinnaam tegen overeenstemmende (domein)naam op grond van onrechtmatige daad. De handelsnaam is geregeld in de Handelsnaamwet. Voor zover deze wet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW. Deze wet kan worden aangehaald onder de titel Handelsnaamwet, met vermelding van de jaargang en het nummer van het Gouvernementsblad, waarin zij is geplaatst. 8 Wetboek van Koophandel ingetrokken bij G.B. 1936 no. 115.

Voor de tabel in de Wet griffierechten burgerlijke zaken wordt u verwezen naar de bijlage bij de wet voor 2021 (overheid.nl). 1 het griffierecht voor een VOF, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom van niet-natuurlijke personen. Voor meer informatie, zie de Memorie van Toelichting (officielebekendmakingen.nl) bij de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken De Handelsnaamwet regelt de bescherming van de naam van een bedrijf. Het voornaamste doel van de handelsnaamwet is om verwarringsgevaar te voorkomen. De handelsnaam is de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Het is dus de naam die in het economisch verkeer wordt gebruikt De Handelsnaamwet kent geen toets van onderscheidend vermogen en ook geen wettelijke basis voor een extra vereiste van bijkomende omstandigheden. Een handelsnaaminbreuk dient te worden vastgesteld aan de hand van de vraag of er sprake is van verwarringsgevaar. Hoe het verwarringsgevaar vastgesteld dient te worden, staat ook in de Handelsnaamwet

5 praktische tips bij het kiezen van een handelsnaam

Handelsnaam - Wikipedi

Koop Handelsnaamwet (9789013100419) je van Veldhuyzen, W.R. Artikelomschrijving. Van dit artikel (9789013100419 / Handelsnaamwet) is nog geen omschrijving beschikbaa Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool

Het zal u maar overkomen. U drijft een succesvolle onderneming en plotseling heeft een concurrent een website online gezet onder een domeinnaam die vrijwel gelijkluidend is aan uw eigen domeinnaam De Handelsnaamwet ziet namelijk enkel en alleen toe op handelsnamen. Het moge duidelijk zijn dat een inschrijving in het handelsnaamregister en het actief gebruik van je bedrijfsnaam, je geen volledige bescherming geven. Daarom is het verstandig om je naam ook vast te leggen.

Bedrijfsnaam of handelsnaam vastleggen Ondernemersplein

De Handelsnaamwet speelt daarbij een belangrijke rol, omdat de domeinnaam vaak ook de naam is waaronder die bedrijven aan het maatschappelijke verkeer deelnemen. In de Handelsnaamwet staat dat een oudere handelsnaam beschermd wordt, als sprake is van verwarring, gelet op de aard van de onderneming en de plaats waar zij gevestigd is De naam is volgens haar een verwarrend en misleidend in de zin van artikel 5b van de Handelsnaamwet. Sondel B.V. verzoekt de rechtbank daarom de vereniging te veroordelen haar handelsnaam te wijzigen zodanig dat daarin in elk geval niet voorkomt de woordcombinatie Vereniging van Eigenaren of woorden/combinaties die daarmee in hoofdzaak overeenstemmen Een handelsnaam is volgens de Handelsnaamwet 'de naam waaronder een onderneming wordt gedreven'. Het gaat daarbij dus om de naam waarmee een onderneming zich in het handelsverkeer presenteert. Om maar eens een paar voorbeelden te noemen: ' Taartenwinkel ', ' Parfumswinkel ', ' Studentenverhuisservice ', ' Verfvoordelig ', ' de Slaapspecialist ' of de minder betamelijke. Handelsnaamwet. Volgens de handelsnaamwet is iedere naam waarmee een partij aan het handelsverkeer deelneemt een handelsnaam. Dus heb je een website, stuur je facturen, maak je folders of onderneem je andere activiteiten waarbij je de naam van je bedrijf gebruikt, dan heb je een handelsnaam. KV

Een bedrijfsnaam kiezen - KV

4. De beoordeling 4.1. Eiseres baseert haar vordering op art. 5 van de Handelsnaamwet. Die bepaling luidt als volgt: Het is verboden een handelsnaam te voeren, die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der. Het hof heeft in 2019 prejudiciële vragen gesteld over de vraag of en zo ja, onder welke voorwaarden de Handelsnaamwet bescherming verleent aan handelsnamen die (in meer of mindere mate) beschrijvend zijn of onderscheidend vermogen missen. Deze zaak is bij de Hoge Raad bekend onder zaaknummer 19/04586 (DOC Dairy Partners BV/ Dairy Partners Ltd.) Handelsnaamrecht Iedere onderneming die aan het handelsverkeer deelneemt, presenteert zich onder een bepaalde naam, een handelsnaam. Om misleiding of verwarring bij het publiek door het gebruik van overeenstemmende handelsnamen te voorkomen, kent men in Nederland de Handelsnaamwet (afkorting: Hnw) handelsnaamwet, werk. handelsnaamwet, werk. werk. Handelsnaamwet. Lexplicatie #7.7a. Auteur(s) W.R. Veldhuyzen. Auteur(s) Koninkrijk der Nederlanden. NUR code(s) 827 Ondernemingsrecht Uitgever(s) Wolters Kluwer Nederland B.V. Taal Nederlands Vers. datum 30/11/2011 NST intellectueel eigendomsrecht (handelsnaamrecht) - rechtsgebied uit de Handelsnaamwet en daaraan gerelateerde rechtspraak; vooral m.b.t. de rechtsverkrijging, omvang en beëindiging van bescherming van namen waaronder ondernemingen worden gedreven (zoals bijv. 'Bakker Bart'). gebruiksmodellenrecht / klein-octrooirecht Meer Informatie (wetteksten

Kan ik de naam van mijn bedrijf beschermen? - Van der ZwanOndernemingsrecht - LHandelsnaam registreren | Bedrijfsnaam registreren | MerkWerkIE-Forum

Handelsnaam zoals gevoerd door Gedaagde maakt inbreuk op artikel 5 Handelsnaamwet. Ook gebruik Domeinnaam dient door Gedaagde te worden gestaakt, nu deze gelijk is aan handelsnaam en Gedaagde middels de Website gekoppeld aan de Domeinnaam deelneemt aan het economisch verkeer. Dossiers: Handelsnaam Bekijk uitspraa Beroep op artikel 2:20 lid 1 sub a en b BVIE en artikel 5 Handelsnaamwet slaagt niet. Merk en teken zijn niet identiek. Geen sprake van soortgelijke waren of diensten en geen verwarringsgevaar. Gedaagde in conventie heeft geen oudere rechten in de zin van art. 2.23 lid 2 BVIE of art. 6:162 BW. Dossiers: Merk, Handelsnaam Bekijk uitspraa Handelsnaam - (Ned.) is, volgens de definitie van de Handelsnaamwet 1921, Stbl. 842, de naam of de firma, waaronder een koopman zijn bedrijf uitoefent, waarbij onder koopman is te verstaan eenieder, die zijn beroep maakt van het uitoefenen van eenigen tak van handel of nijverheid in den ruimsten zin Onder een handelsnaam verstaat de Handelsnaamwet de naam waaronder de onderneming wordt gedreven. Een naam wordt dus pas gezien als handelsnaam wanneer zij als handelsnaam wordt gebruikt in het economisch verkeer. De naam staat bijvoorbeeld op de gevel, op visitekaartjes en briefpapier, het publiek kent de onderneming onder die naam Domeinnaam Controleren. Verzorgd door www.domein-direct.nl. Voor MKB, ZZP, eenmansbedrijven en particulieren. Koop een domeinnaam die u kunt verwijzen naar een website en maak gebruik van e-mailadressen en meer Indien men een handelsnaam in de Benelux als merk laat deponeren kan men behalve op de handelsnaamwet ook een beroep doen op het Benelux merkenrecht voor bescherming van de handelsnaam. De bescherming die het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom geeft is in het algemeen veel ruimer

 • Huren Amsterdam Noord nieuwbouw.
 • Virale infectie symptomen.
 • Kotler en Keller klanttevredenheid.
 • Samsung S8 Autolader.
 • I Love Health.
 • Nieuws bodegr Reeuwijk.
 • Muizen in de tuin Oma weet raadt.
 • Samsung Galaxy S2.
 • Noorderlicht expeditie.
 • Sterk karakter ontwikkelen.
 • Geluksengeltje cadeau.
 • Online LEGO.
 • Rieten tas kind.
 • Hotel Iberostar Tucan.
 • Aanrijding trein Elst.
 • Papier om op schaal te tekenen.
 • BBQ tafel maken tekening.
 • Amerikaanse zeearend Wikipedia.
 • Carnaval Deutschland 2020.
 • Beste sportauto.
 • Ds Harryvan.
 • Hoe is Frankrijk ontstaan.
 • Ao Trauma dhs.
 • Wanneer begint de zomer.
 • Spoed UZ Gent.
 • Synoniem beurs.
 • Symmetrisch tekenen online.
 • Agusta Dassault.
 • Afspeelsnelheid video aanpassen iPhone.
 • Yamaha Virago.
 • M4 Sherman with 90mm.
 • Flatlay fotografie Cursus.
 • Roseola volwassenen.
 • GLOBAL dedication.
 • Weer nimes België.
 • De langste neus ter wereld.
 • Q natuurkunde.
 • PS4 Hz rate.
 • Fokker G1 Luftwaffe.
 • Taoïsme stichter.
 • Yusupov paleis St Petersburg.