Home

Artikel 13 Grondwet België

13° artikel 160 om een lid toe te voegen dat bepaalt dat geen wijziging kan worden aangebracht aan de nieuwe bevoegdheden en regels van de beraadslaging van de algemene vergadering van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan bij een wet, aangenomen met de in artikel 4, laatste lid, bepaalde meerderheid Artikel 1. België is een federale Staat, samengesteld uit 13° artikel 160 om een lid toe te voegen dat bepaalt dat geen wijziging kan worden aangebracht aan de nieuwe bevoegdheden en overeenstemming met de Koning kunnen de grondwetgevende Kamers de nummering van de artikelen en de onderverdelingen van artikelen van de Grondwet,. De Belgische Grondwet (Frans: Constitution belge, Duits: Verfassung Belgiens) werd aangenomen op 7 februari 1831.Hij organiseert België als een parlementaire, constitutionele monarchie, met ministeriële verantwoordelijkheid voor het regeringsbeleid en scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht.. Bij het opstellen van de Grondwet was België een unitaire staat, maar sinds. geraadpleegd in de integrale tekst van de Grondwet, zoals gepubliceerd op de website van de Belgische Senaat. BS 13 augustus 2004) artikel 117 (6 januari 2014 - BS 31 januari 2014) artikel 118 Artikel 1 België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de ge-westen Artikel 13: Briefgeheim. 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. 2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen

België is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat er een geschreven document bestaat, de grondwet, dat onze politieke gemeenschap op het meest fundamentele niveau. Vrijspraak voor niet dragen van mondmasker: Strijdig met de grondwet Anderlecht Een Brusselse politierechter heeft een man vrijgesproken die door agenten geverbaliseerd was omdat hij geen. 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending. 3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan.

DE BELGISCHE GRONDWET - Senat

 1. Artikel 35 werd in 1994 in de Grondwet ingeschreven. Het artikel zegt dat de federale overheid enkel die bevoegdheden mag uitoefenen die haar uitdrukkelijk..
 2. Art. 13 GW - Artikel 13 Grondwet - Artikel 13 1. Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter.2. Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen
 3. Artikel 13 is een verbijzondering van het algemene privacyrecht van artikel 10. Het beschermt de burger tegen het afluisteren door de overheid van berichten die hij of zij via een communicatie-infrastructuur verstuurt
 4. Omdat de Grondwet de fundamentele regels van de staatsorga-nisatie vermeldt, komt de grondwet telijke norm vóór de wet en het decreet in de hiërarchie van de normen. De Belgische Grondwet (gecoördineerd op 17.2.1994) is een geschreven Grondwet, die meer dan 200 artikelen bevat. Wat staat er in de Belgische Grondwet
 5. Belgie een nieuwe, m6derne Grondwet te geven. Het doel van onze uiteenzetting is bescheiden. de artikelen van de Grondwet ver 10, 11 en 13). 5. Artikel 23, eerste lid, Gw. erkent het recht van ieder om een menswaardig leven te leiden

Een koning die op eigen houtje weigert een wet te bekrachtigen, miskent de democratie.Artikel 109 van de Grondwet is deze legislatuur niet vatbaar voor herziening. Helaas De Kamer heeft met een tweederdemeerderheid artikel 195 van de grondwet gewijzigd. Het gaat om een eerste stap in de uitvoering van de zesde staatshervorming DeBelgischegrondwetvan7februari1831 Metdewijzigingenvan7september1893,15november 1920,7februari,24augustusen15oktober1921 bron. Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet 7 1. Inleiding In dit deel worden de resultaten beschreven van het technische deel van het onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van het concept-wetsvoorstel ter aanpassing van artikel 13 Gw. 3 In dat wetsontwerp worden, in navolging van de commissie-Franken 4 en commissie-Thomassen, 5 verkeersgegevens.

Loi - We

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen. Een rechter kan een discriminerende persoon veroordelen tot het vergoeden van het slachtoffer voor de geleden schade. In België is er een wet die discriminatie verbiedt op grond van verschillende criteria. Zo bestaat er in België de Artikel 195 van de grondwet legt uit hoe de grondwet moet worden herzien. Dat gebeurt in drie fasen. * Eerst moet het parlement de grondwetsartikelen die het wil herzien, vatbaar verklaren voor. Politiek Herziening grondwet biedt voor elk wat wils Premier Michel (MR, l.) en Kamerlid Patrick Dewael (Open Vld, r.) tijdens het debat over de grondwet (1831) - anoniem Belgische grondwet van 7 februari 1831, De Met de wijzigingen van 7 september 1893, 15 november 1920, 7 februari, 24 augustus en 15 oktober 1921 . Inhoudsopgave. Belgische grondwet van 7 februari 1831 Eerste titel. over België (Wallonië) datums De gecoördineerde Grondwet - 17 februari 1994. Art. 10. Er is in de Staat geen onderscheid van standen. De Belgen zijn gelijk voor de wet; zij alleen zijn tot de burgerlijke en militaire bedieningen benoembaar, behoudens de uitzonderingen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden gesteld

Weinig grondwetsartikelen hebben zo'n levendige academische discussie teweeggebracht als artikel 195 Gw. dat de wijzigingsprocedure voor de Grondwet uiteenzet. De roep om een democratisch tot stand gekomen grondwet lijkt steeds luider te klinken, zo ook op het Colloquium Welke Grondwet/Quelle Constitution.Wat hierbij echter vaak over het hoofd wordt gezien is dat artikel 195 Gw Artikel 193 van de Belgische Grondwet bepaalt de kleuren van de Belgische vlag en legt het Belgische rijkswapen vast met als wapenspreuk Eendracht maakt macht.. Tekst. De Belgische Natie kiest als kleuren rood, geel en zwart, en als rijkswapen de Belgische Leeuw met de kenspreuk EENDRACHT MAAKT MACHT Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet (Paperback). Nu de telegraaf is verdwenen en het Internet is ingeburgerd, wil de wetgeverartikel 13 van de.. Abortus is in België wettelijk geregeld sinds 1990. Een vrouw kan onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een zwangerschapsonderbreking. Zo mag de zwangerschap niet langer duren dan twaalf weken, moet de vrouw zes dagen wachten na consultatie van de arts vooraleer de ingreep kan plaatsvinden, en moet er sprake zijn van een 'noodsituatie' 13. - De burgerlijke dood is afgeschaft; hij kan niet weder ingevoerd worden. Art. 14. - De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening er van, alsmede de vrijheid om zijn mening op elk gebied te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens de vervolging van de misdrijven begaan ter gelegenheid van het gebruik maken van die vrijheden. Art. 15

Vlag van België - WikipediaGrondwetspecialist: "Als ik Francken bezig hoor, ben ik

Belgische Grondwet - Wikipedi

 1. g van de bepalingen van artikel 23 van het verdrag betreffende de wijze waarop dubbele belasting wordt vermeden
 2. De Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten bepalen welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen, benevens de staat van Belg, om die rechten te kunnen uitoefenen. In afwijking van het tweede lid kan de wet het stemrecht regelen van de burgers van de Europese Unie die niet de Belgische nationaliteit hebben, overeenkomstig de internationale en supranationale verplichtingen van.
 3. Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet by Bert-Jaap Koops, unknown edition
 4. [6 Wanneer de in artikel 10, § 1, eerste lid, 4° tot 6°, bedoelde familieleden van een vreemdeling die gemachtigd werd in België te verblijven voor een beperkte duur ingevolge deze wet of ingevolge de bijzondere omstandigheden eigen aan de betrokkene of ingevolge de aard of de duur van zijn activiteiten in België, een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden aanvragen, moet die.
 5. Alle artikels over het onderwerp grondwet op Knack.be. Naast het regeerakkoord zijn er Atoma-schriftjes die in de kluizen liggen van de vier regeringspartijen
 6. g moet volgens JONGCD&V artikel 35 van de Grondwet uitgewerkt worden. Dat (nooit uitgevoerde) grondwetsartikel verankert welke bevoegdheden de federale overheid nog.
Hoogste percentage JA-stemmers referendum Turkije uit

Het conceptwetsvoorstel voor een nieuw artikel 13 Grondwet Article / Letter to editor All authors Groothuis, M.M.; Loof, J.P. Date 2014-04-10 Journal Tijdschrift voor Constitutioneel Recht Volume 2014 Issue 2 Pages 136 - 14 Vlag België in strijd met grondwet Deel dit artikel: Twitter Facebook Email WhatsApp STER reclame Zondag code oranje vanwege sneeuwjacht. De melding geldt voor het hele land, behalve. Artikel 13 Grondwet richt zich op alle burgers in Nederland omdat nagenoeg eenieder dagelijks communiceert met behulp van een communicatiemiddel. Duidelijk dient te zijn dat de inhoud van communicatie, om het even met welk communicatiemiddel deze tot stand wordt gebracht, beschermd wordt door artikel 13 Grondwet 2 TITEL VIII: DE HERZIENING VAN DE GRONDWET TITEL IX: INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN Art. 1 Gecoördineerde tekst van 17 februari 1994 T IT E L I HE T FEDERALE BELGIË, ZIJN S AME NS T E LLING E N ZIJN GR ONDGE BIE D België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Art. 2 België omvat drie gemeenschappen : de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap.

artikel 13 Grondwet. RHedeet Tijedsch Redaectia 137 Het TeijdT november 2011, Kamerstukken II 2011/12, 31 570, nr. 21. 9 Kamerstukken I 1998/99, 25 443, nr. 40, p. 1­8. 10 Koninklijk besluit van 23 fe. Ministerie start inspraakronde over wijziging Artikel 13 Grondwet (01.01.12) Kabinet wil vóór zomer Artikel 13 Grondwet aanpakken (29.11.11) ACTUEEL. Bijzondere positie PostNL als postbezorger. Sinds enige tijd controleren politiehonden Nederlandse postpakketten bestemd voor het buitenland op de aanwezigheid van drugs De Nederlandse Grondwet telt nu 136 artikelen; het eerste artikel luidt: 'Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.' In België stamt de grondwet uit 1831

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Swagerman (VVD), toe diens suggesties inzake horizontale werking en notificatieplicht te betrekken bij het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 13 Grondwet Grondwet Artikel 13 1 Het briefgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, op last van de rechter. 2 Het telefoon- en telegraafgeheim is onschendbaar, behalve, in de gevallen bij de wet bepaald, door of met machtiging van hen die daartoe bij de wet zijn aangewezen artikel 13 van de Grondwet - het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - vervangen door een brief- en telecommunicatiegeheim. Momenteel beschermt artikel 13 Grondwet alleen de inhoud van communicatie, en niet verkeersgegevens, dat wil zeggen gegevens zoals wie met wie wanneer belt of mailt Dit wetsvoorstel heeft als doel de reikwijdte van de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim in artikel 13 van de Grondwet uit te breiden naar alle communicatiemiddelen om zo te komen tot een techniekonafhankelijke bescherming. In de praktijk voldoet de huidige grondwettelijke bepaling niet meer; de modernisering van artikel 13 zal moeten leiden tot een meer.

Artikel 13: Briefgeheim - Nederlandse Grondwet

Artikel 13 Grondwet. Toezeggingen 4 juli 2017 T02460: Horizontale werking (33.989) status: openstaand. 7 februari 2012 T01442: Aanpassing artikel 13 Grondwet (31.570) status: voldaan. Terug naar boven. Service-menu pagina. Service-menu bij deze pagina. Contact met redactie Toelichting. De in dit artikel neergelegde beginselen zijn gebaseerd op artikel 152 van het EG-Verdrag, nu vervangen door artikel [III-179] van de Grondwet, en op de artikelen 11 en 13 van het Europees Sociaal Handvest. In de tweede zin van het artikel is artikel [III-179], lid 1], weergegeven

Zelfs corona is geen excuus voor ongrondwettigheid De Tij

De Belgische grondwet was een evenwichtige synthese van de Franse grondwetten van 1791, 1814 en 1830, van de Nederlandse grondwet van 1814 en van het Engels staatsrecht. Het werd echter geen amalgaam, maar juist een origineel werkstuk. De voornaamste elementen zijn nog steeds van kracht. België werd een parlementaire monarchie Spread the love c/VUB Today Gesprek met prof. Maxime Stroobant. Interview afgenomen en bewerkt door Karin Verelst (verschenen in Aktief, ledenblad Masereelfonds, jrg. 2/2019) Met Maxime Stroobant over artikel 23 van de Belgische grondwet spreken is zoiets als spreken met een vader over zijn liefste kind. Art. 23 Gw formuleert op een sterke manier een [ Artikel 113 Grondwet moet in nauwe samenhang worden gelezen met de grondrechten van de artikelen 15 en 17 Grondwet. Artikel 15 beschermt burgers tegen willekeurige vrijheidsontneming. In het tweede lid van dit artikel ligt het zogeheten recht op habeas corpus besloten: wie zijn of haar vrijheid is ontnomen, kan terecht bij de rechter. [73 Het kabinet zal een voorstel voorbereiden tot herziening van dit Grondwetartikel. Het is spannend hoe het nieuwe artikel zal komen te luiden! Update Staatssecretaris Teeven streeft er naar het conceptwetsvoorstel voor wijziging van artikel 13 Grondwet voor het zomerreces van 2012 in consultatie te geven. Zie dit kamerstuk Over het luik van de grondrechten is er onder de academici grote consensus. In 1831 had België een van de meest vooruitstrevende grondwetten. Er werden voor die tijd heel veel individuele rechten en vrijheden toegekend in onze Grondwet. Maar dat is een beetje een remmende voorsprong gebleken

De momenten van Martens: een terugblik in frontpagina's

Artikel 13 Grondwet en de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten Op dinsdag 11 juli 2017 heeft de Eerste Kamer zich over verschillende wetsvoorstellen uitgesproken. Twee daarvan leveren tezamen een bijzondere combinatie op. Het gaat om het voorstel tot wijziging van artikel 13 van de Grondwet en het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv) Daarbij kan worden afgeweken van de grondwetsbepalingen inzake de bevoegdheden van de besturen van provincies, gemeenten, openbare lichamen als bedoeld in artikel 132a en waterschappen, van de grondrechten geregeld in de artikelen 6, voor zover dit de uitoefening buiten gebouwen en besloten plaatsen van het in dit artikel omschreven recht betreft, 7, 8, 9, 12, tweede en derde lid, en 13. Nu de telegraaf is verdwenen en het Internet is ingeburgerd, wil de wetgever artikel 13 van de Grondwet - het brief-, telefoon- en telegraafgeheim - vervangen door een brief- en telecommunicatiegeheim. Momenteel beschermt artikel 13 Grondwet alleen de inhoud van communicatie, en niet verkeersgegevens, dat wil zeggen gegevens zoals wie met wie wanneer belt of mailt In het kader van die vereniging kwam de Grondwet van 1815 tot stand, dit jaar 200 jaar geleden. In samenwerking met de Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland organiseren de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten en het Montesquieu Instituut op 13 november 2015 een colloquium in Brussel

Vrijspraak voor niet dragen van mondmasker: Strijdig met

'Klimaatbeleid: we moeten artikel 7bis van de grondwet niet wijzigen, wel uitvoeren' 27/03/19 om 10:00 Bijgewerkt om 10:5 Art. 24 GW - Artikel 24 Grondwet - Artikel 24 Het koningschap wordt erfelijk vervuld door de wettige opvolgers van Koning Willem I, Prins van Oranje-Nassau Het kabinet is bezig met een spoedwet waarin de coronamaatregelen worden vastgelegd. De huidige maatregelen, zoals het verbod op samenscholing, zijn vastgelegd in noodverordeningen. Dat is niet. Art. 12 GW - Artikel 12 Grondwet - Artikel 12 1. Het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner is alleen geoorloofd in de gevallen bij of krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen.2. Voor het binnentreden overeenkomstig het eerste lid zijn voorafgaande legitimatie en mededeling van het doel van het binnentreden vereist, behoudens. De Grondwet wordt hier niet enkel figuurlijk, maar ook letterlijk als een vodje papier behandeld, aldus een scherpe professor Sottiaux in Het Laatste Nieuws vorige week. In de titel van het artikel staat Grondwet ligt te verstoffen in vestiairekast

wetten.nl - Regeling - Grondwet - BWBR000184

Welke Grondwet na 2019? Syntheseverslag Organisatie : Frédéric Bouhon (ULiège), Mathias El Berhoumi (Université Saint-Louis - Bruxelles), Toon Moonen (UGent), Céline Romainville (UCLouvain) en Dave Sinardet (VUB). Met de medewerking van : Amez Frédéric, Bernard Nicolas, Born Charles-Hubert, Boudet Jean-François, Boullart Sven, Bourgaux Anne-Emmanuelle, Cannoot Pieter, Clarenne Julian. Voorlopig geen EHRM-veroordeling betreffende artikel 48 Grondwet Op 27 november 2017 communiceerde het EHRM verschillende zaken aan de Belgische Regering waarin artikel 48 van de Grondwet in vraag wordt gesteld. In één van die zaken, G.K. t. België (21 mei 2019), werd België intussen veroordeeld

Grondwetsartikel 35 - De Standaar

Art. 13 GW - Artikel 13 Grondwet :: Maxius.nl voorheen ..

 1. De Grondwet van het federale België Tekst van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet Laatst bijgewerkt op 05 maart 2002. TITEL I : HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED Artikel 1. België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Art. 2
 2. Deze brochure bevat de tekst van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994, aangevuld met de volgende grondwetsherzieningen : BS 13 augustus 2004) artikel 117 (6 januari 2014 - BS 31 januari 2014) artikel 118 Artikel 1 België is een federale Staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten
 3. De bestraffing van racistische of xenofobe uitingen via de (gedrukte) media was tot voor kort onbestaande. De niet-vervolging of niet-bestraffing van racistische of xenofobe publicaties (boeken, tijdschriften, brochures, verkiezingsfolders) was het gevolg van het feit dat dit soort misdrijven als drukpersmisdrijven diende beoordeeld te worden door het hof van assisen
 4. Grondwets­herzieningen 1815 - heden. De eerste Grondwet na herstel van de onafhankelijkheid kwam op 29 maart 1814 tot stand, op basis van een door een commissie onder leiding van Van Hogendorp op 2 maart 1814 aangeboden ontwerp. Sindsdien is de Grondwet regelmatig en soms zeer ingrijpend veranderd
 5. g van de grondrechten,.
 6. Soeverein besluit van 24 januari 1814.4 In de grondwet van 1814 ontbrak echter een artikel over de drukpersvrijheid. Een jaar later bleek wat de reden daarvan was. Bij de samenvoeging met België werd van Belgische zijde erop aangedrongen in de nieuwe grondwet een grondrechtenhoofdstuk op te nemen. De reactie van de Nederlandse staatsman Va
 7. 13 Huis van Van Limburg Stirum 14 Paleis Lange Voorhout 15 Hoge Raad der Nederlanden 16 Algemene Rekenkamer ARTIKEL 1 GRONDWET Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke (België) in 1830. Een zeer belangrijke grondwetsherzienin

De grondwet Artikel 13 - Vertrouwelijke communicati

13/03/2017 5 Focus op artikel 23 Grondwet 2. Grondwetsconforme interpretatie Bij meerdere mogelijke interpretaties moet de rechter die interpretatie kiezen die het best in overeenstemming is met de Grondwet koning Leopold I rustend op de grondwet (detail van een standbeeld van Willem Geefs, ca. 1853). Nationale kokarde zoals gedragen tijdens de grondwetgevende bijeenkomsten. De Belgische Grondwet (Duits: Verfassung des Königreichs Belgien; Frans: Constitution belge actuelle) werd aangenomen op 7 februari 1831. 302 relaties Artikel 13 gaat over auteursrechten en social media. Precies dát maakt Artikel 13 interessant: als het in 2021 een echte wet wordt, heeft-ie ook invloed op hoe uw bedrijf socials gebruikt. Artikel 13 heeft te maken met regels over auteursrechten waar de Europese Unie al een tijdje aan werkt Het conceptwetsvoorstel voor een nieuw artikel 13 Grondwet. Het conceptwetsvoorstel voor een nieuw artikel 13 Grondwet. Type: Article / Letter to edito

Europese Grondwet van 1953 - Hoofdinhoud Europese Grondwet door Straatsburg aanvaard, kopte De Volkskrant prominent op de voorpagina van 11 maart 1953. Parlementariërs uit Klein Europa (Frankrijk, Italië, West-Duitsland, Nederland, België en Luxemburg) hadden zich met 55 stemmen vóór en 5 onthoudingen uitgesproken voor een ontwerp-grondwet, waarover zo'n 6 maanden was onderhandeld GRONDWET VAN DE REPUBLIEK SURINAME PREAMBULE WIJ, HET VOLK VAN SURINAME, Artikel 13 . De burgelijke dood of verbeurdverklaring van alle goederen van de veroordeelde kan niet als straf of als gevolg van straf worden bedreigd. Artikel 14 Een ieder heeft het recht op leven Koops, EJ & Smits, JM 2014, Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet. Een technische en juridische analyse van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud van communicatie. Wolf Legal Publishers (WLP), Oisterwijk

Elke particulier, ongeacht of het een groep of een individu betrof, had het recht in België onderwijs te verschaffen. = 'vrijheid van inrichting ' 2. Het principe van de vrijheid van onderwijs is na de grondwetsherziening van 1993 opgenomen in artikel 24 van de Belgische grondwet Nieuw artikel 13 Grondwet ter consultatie Is dit je eerste bezoek en weet je niet goed hoe dit forum werkt kijk dan even in onze FAQ . Wil je zelf berichten kunnen plaatsen of meediscussiëren, kun je jezelf hier registreren Hoofdstuk 1 uit de huidige Nederlandse Grondwet over de Grondrechten van Nederlandse staatsburgers Artikel 1 Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. Artikel 2 1. De wet regelt wie Nederlander is. 2 Koops, B.J. ; Smits, J.M. / Verkeersgegevens en artikel 13 Grondwet : een technische en juridische analyse van het onderscheid tussen verkeersgegevens en inhoud van communicatie.Oisterwijk : Wolf Legal Publishers (WLP), 2014. 163 blz grondwet In de grondwet staan enerzijds de grondrechten van de burgers, zoals in Nederland de vrijheid van meningsuiting, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op privacy en anderzijds is de staatsinrichting van een land erin vastgelegd

Het Federale Belgie in De Gec00rdineerde Grondwet Van 17

Concept-wetsvoorstel wijziging artikel 13 Grondwet 01.10.2012 Concept-wetsvoorstel wijziging artikel 13 Grondwet. Dit concept-wetsvoorstel strekt ertoe de reikwijdte van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim uit te breiden naar alle huidige en toekomstige communicatiemiddelen artikel 13 van de Grondwet ver achter loopt bij de verwante verdragsrechten waarin de laatste jaren nieuwe ontwikkelingen, normen en formuleringen zijn uitgekristalliseerd. Inhoud wetsvoorstel De Minister van BZK vraagt het CBP om advies over het voorgestelde artikel 13 van de Grondwet

eenzijdige geheimhoudingsovereenkomstDuizenden mensen op straat voor het klimaat en sociale

'Een koning die wetten ondertekent, is dat nog van deze

De huidige Belgische grondwet bestaat slechts uit 198 artikelen met tot slot een titel inwerkingtreding en overgangsbepalingen. De eerste titel: het federale België, zijn samenstelling en zijn grondgebied beschrijft dat België een federale staat is, die bestaat uit drie gemeenschappen, drie gewesten, vier taalgebieden en tien provincies waarvan de grenzen bij wet zijn vastgelegd In de grondwet was in artikel 16a vastgelegd wie in Duitsland asiel zou kunnen krijgen: politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Door de grote stroom asielzoekers die na de Duitse eenwording ontstond, werd de druk groot om de asielwetgeving aan te passen. In 1993 werd door het parlement besloten het artikel 16a uit te breiden met enkele.

Kamer past grondwetsartikel 195 aan en zet eerste stap

België keurt Europese grondwet goed 8 februari 2006, 19:42. BRUSSEL (ANP) - Na instemming van het Vlaams regionaal parlement woensdag hebben alle Belgische volksvertegenwoordigingen de Europese grondwet goedgekeurd. Daarmee stemt België als veertiende lidstaat definitief in met de Europese constitutie De andere artikelen kon men in principe slechts wijzigen na de verkiezingen van 2014. Dit was echter geen optie voor de institutionele meerderheidspartijen die na 541 dagen eindelijk de finish zagen. Rigide herzieningsprocedure in artikel 195. De grondwetsherzieningsprocedure is opgenomen in artikel 195 van de Grondwet Omdat de grondwet de belangrijkste wet is, gaat veranderen niet zo makkelijk. De grote grondwetswijziging van 1983 nam meer dan 30 jaar in beslag! Hoofdstuk 1 van die vernieuwde grondwet beschrijft de grondrechten van de burgers. Het begint met Artikel 1: alle mensen in Nederland worden in dezelfde situatie gelijk behandeld. Zijn en zeggen wat.

Tag: artikel 13 Grondwet. 26/07/17 Nieuws. Blog over artikel 13 Grondwet en de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten › Schrijf je in voor de NJCM-nieuwsbrief Aanmelden. Actueel; Thema's; Over PILP; Procederen; Doe mee; Contact Elke nadere wettelijke regeling kan artikel 13 uithollen. Moet vervallen. Vraag3 Wij vragen alle overheidsorganisaties die worden geraakt door artikel 13 Grondwet, bijvoorbeeld omdat zij soms communicatie met een privékarakter inzien met het oog op een goede taakuitoefening, om hieronder hun zienswijze te geven op de gevolgen van dit voorstel voor hun werkwijze 5. ARTIKEL 13: VERMOGENSWINST AANMERKELIJK BELANG 5.1 Artikel 13, paragraaf 5 beoogt de claim over niet uitgedeelde winsten die in Nederland zijn opgebouwd te behouden. Het komt de Orde voor dat het effect van deze bepaling echter veel ruimer is dan het doel. Op grond van artikel 13, paragraaf 5 zou Nederland - mits d

 • Bissap kopen.
 • Zwembad zevenkamp tarieven.
 • Grease koppelkostuum.
 • Bloemenwinkel Malle.
 • Slee Marktplaats.
 • Gaatjesbord GAMMA.
 • Krav Maga Westland.
 • Lade geleiders.
 • Hotel Bosberg.
 • Ravestein beheer.
 • Hills urinary care c/d kat 10 kg.
 • Multiplex wit.
 • Professioneel schuurpapier.
 • Driebergen Conferentiecentrum.
 • Metalen pen graveren.
 • Art 81 RO.
 • Woningbouw Haarlemmermeer.
 • Forza Horizon 4.
 • Verf weggooien.
 • I will always love you how I do tik tok song.
 • Transavia Berlijn.
 • The Passion 2019 liedjes.
 • Axolotl zwart.
 • 21 Savage wife.
 • Luiken op maat.
 • Lampenvoet metaal.
 • Indicatie epiduraal.
 • Vlakke figuren en ruimtefiguren oefeningen.
 • Scleritis behandeling.
 • Tinder update location background.
 • Fietspad nl.
 • My Mazda app.
 • Strike bowlingbal.
 • Metalen pen graveren.
 • Dieet spek.
 • AEG zonnepanelen 360Wp.
 • Brusjes Van Dale.
 • Krasloten pakket.
 • HMC ziekenhuis.
 • Blossoms Your Girlfriend.
 • Kan pdf bestand niet openen in mail iPhone.