Home

Besluit actieve implantaten

Besluit actieve implantaten. Besluit van 5 juli 1993, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van actieve implantaten. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 28 oktober 1992, gedaan. Besluit van 5 juli 1993, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van actieve implantaten Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz

wetten.nl - Regeling - Besluit actieve implantaten ..

Besluit van 5 juli 1993, houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van actieve implantaten De aanvullende wettelijke kaders voor dergelijk onderzoek zijn vastgelegd in het Besluit medische hulpmiddelen en het Besluit actieve implantaten. Daarin is onder andere vastgelegd dat de fabrikant voor aanvang van het onderzoek een positief oordeel van een erkende METC moet overleggen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) Artikel 7 van het Besluit actieve implantaten en artikel 13 van het Besluit medische hulpmiddelen bepalen dat een fabrikant van een medisch hulpmiddel dat voor klinisch onderzoek bestemd is, voor aanvang van het onderzoek de Inspectie gezondheidszorg en jeugd (IGJ) daarvan in kennis moet stellen

In afwijking van artikel 2 van het Besluit actieve implantaten is het tot 21 maart 2010 niet verboden om actieve implantaten voorhanden te hebben, af te leveren of toe te passen indien aan de eisen van het Besluit actieve implantaten wordt voldaan zoals deze worden gewijzigd met het onderhavige besluit In dit conceptbesluit staan regels over de implantaatkaart, permanente rimpelvullers en herverwerking (reinigen, desinfecteren, steriliseren, etc.). Daarnaast komt er een regeling medische hulpmiddelen. Hierin staan regels over de taal die wordt gebruikt in bepaalde documenten en de kosten van een exportverklaring

De betekenis van Besluit actieve implantaten is: Besluit houdende regels met betrekking tot het in de handel brengen van actieve implantaten Betekenis Besluit actieve implantaten Er is al veel gezocht naar de betekenis van Besluit actieve implantaten en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Daarom is er sinds 1 januari 2019 een wettelijke verplichting tot het registreren van implantaten. Implantaten worden daarbij opgenomen in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Lees hier meer over dit register en ons toezicht op de wettelijke verplichting Besluit genetisch gemodificeerde organismen milieubeheer 2013 Besluit medische hulpmiddelen en Besluit actieve implantaten Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 201 Actieve implanteerbare medische hulpmiddelen voor toediening van geneesmiddelen vallen eveneens onder de richtlijn. Op 26 mei 2020 wordt Richtlijn 90/385/EEG ingetrokken en opgevolgd door Verordening (EU) 2017/745. Deze verordening vervangt ook Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen

Art. 7 Artikel 7 Besluit actieve implantaten - Artikel 7 1. Voor de hulpmiddelen die voor klinisch onderzoek zijn bestemd, stelt de fabrikant vóór de aanvang van het onderzoek het Staatstoezicht op de Volksgezondheid daarvan in kennis en volgt hij de in bijlage 6 van de richtlijn bedoelde procedure.2 De betekenis van Besluit actieve implantaten vind je op deze pagina. Er werd 0 definitie van Besluit actieve implantaten gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Landelijk Implantaten Register. Op 1 januari 2019 is het Landelijk Implantaten Register (LIR) gestart. Daarin moeten alle implantaten komen te staan. De instelling en werking van het LIR staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De registratieplicht geldt eerst alleen voor implantaten die als hoogrisico-implantaten bekend staan EU-richtlijn 90/385/EEG definieert de eisen voor actieve implanteerbare medische apparaten op de Europese markt. Als aangemelde instantie, voeren wij conformiteitsbeoordelingen voor uw actieve implantaten. Afhankelijk van uw behoeften, kunnen wij: Het concept van uw product evalueren en uw kwaliteitsmanagement systeem controleren (bijlage 2) Deze zijn in Nederland verwerkt in het Besluit medische hulpmiddelen en het Besluit actieve implantaten. Dit betekent dat het in die periode mogelijk blijft medische hulpmiddelen onder deze bestaande wetgeving op de markt en in de handel te brengen in Nederland gevestigde samensteller van een systeem of behandelingspakket bent (art. 5 lid 2 en art. 10, Besluit medische hulpmiddelen en art. 5a lid 1 Besluit actieve implantaten); in Nederland gevestigde fabrikant bent of Europees gemachtigde van een in-vitro diagnosticum (IVD

Volgende implantaten vallen onder de prijzencontrole: de implantaten die worden vermeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 35septies, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met betrekking tot de notificatie van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen voor langdurend gebruik (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 26-03-2009 en tekstbijwerking tot, van 1 maart 200

Wijziging van het Besluit registratie implantaten. De regering vindt het belangrijk dat patiënten veilig zijn. Daarom is er een register voor implantaten. Wanneer er iets mis is met een implantaat, kan de minister in dit register zien welke zorgaanbieders dit implantaat hebben gebruikt in-vitro diagnostica en het Besluit actieve implantaten bevatten de wette-lijke eisen waaraan medische hulpmiddelen moeten voldoen voor ze op de markt gebracht mogen worden. Mede naar aanleiding van verschillende incidenten met implantaten is de EU-wetgeving voor medische hulpmiddelen aangepast Implantaten voelen natuurlijk aan : Ongelukken bij sport, thuis of het werk : Door ons drukke en actieve leven worden risico's steeds groter. Sporten is gezond, leuk, uitdagend en gezellig. Omdat een implantaat vele voordelen heeft en weinig tot geen nadelen, wordt het besluit genomen om een implantaat te nemen

 1. Medische hulpmiddelen zijn producten die vallen onder de Wet op de medische hulpmiddelen. In de praktijk komt dat neer op alle apparatuur, software en gebruiksartikelen in de zorg met de uitzondering van geneesmiddelen. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voert laboratorium en bureauonderzoek, zoals literatuuronderzoek en beoordelingen van dossiers, uit aan medische hulpmiddelen
 2. Bij het Grachtenfestival begint alles met muziek. Jonge musici van over de hele wereld verrassen je met hun eigen muzikale verhaal. Met heel Amsterdam als pr..
 3. NCGZ 2010-88_ Actieve implantaten + add.doc NCGZ 2010-88-add-corrigendum.doc NCGZ 2011-04_ Actieve implantaten + add.doc. Geachte Collega, In het BS van 25/11/2011 verscheen een KB met de nieuwe nomenclatuur van art. 11, algemene speciale verstrekkingen. met collegiale groeten, het ASGB-bestuu
 4. 3 Actieve implantaat uitlijning voor optimale laatste positionering 3 Prothetische verbinding met dubbele functie Het ICX-ACTIVE-MASTER implantaat wordt gekenmerkt door een dubbele compressie schroefdraad, een conische implantaatkern, snijdende schoefdraadvlakken in het apexgebied, breed expanderende schroefdraadvlakke
 5. De patiënt had besloten VGZ voor de rechter te slepen, omdat zij ondanks brieven aan VGZ geen hogere vergoeding voor haar implantaten kreeg. VGZ rechtvaardigde het vergoedingsbeleid door te wijzen op het inkooptraject dat zij in 2018 had ingevoerd, waarbij VGZ zelf afspraken maakte met implantaatfabrikanten over de prijzen van implantaten

Advies verschilt in: soort en merk implantaten, 1 ervan wilde zelfs botopbouw doen. Ik ben nu zover gekomen dat ik heb besloten (6x) Strauman implantaten te laten zetten in BK door de tandarts. Men gaf aan dat daarop diverse prothese op kunnen worden aangebracht, zowel klik als vaste prothese (brug

Besluit actieve implantaten :: Maxius

Besluit medische hulpmiddelen en Besluit actieve implantaten

Het aantal gevallen waarbij de tandarts besluit om een onmiddellijke implantatie uit te voeren in het esthetisch veeleisende gebied groeit steeds meer. Dat wil zeggen dat het implantaat en daarop de tijdelijke kroon onmiddellijk na de extractie van de tanden in het botcompartiment in de kaak worden geplaatst Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting. Een borstimplantaat kan geplaatst worden na verwijdering van een borst vanwege kanker of het risico op kanker. Maar vooral vrouwen die grotere borsten willen kiezen voor borstimplantaten Pionier in tandpasta met actieve zuurstof. Implaclean® is de eerste tandpasta met actieve zuurstof. Dyna Dental Engineering B.V. heeft in 2007 bedacht deze unieke actieve zuurstof technologie van Ardox-X® toe te passen in een tandpasta. Deze implantaattandpasta is ontwikkeld om de implantaten en mondgezondheid in goede conditie te houden Besluit. Op grond van artikel 8 van de Wet openbaar bestuur (hierna: WOB) met inachtneming van het Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA (hierna: beleidsregels, besluit ik tot openbaarmaking van de resultaten van onderzoek naar de veiligheid van zwarte tatoeage- en PMU-inkten op de Nederlandse markt

Op 13 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Besluit registratie implantaten. De Minister van VWS gaat een register in stand houdt waarin gegevens worden verzameld over bij patiënten ingebrachte implantaten. De aanleiding is een aantal incidenten met gebrekkige implantaten, zoals de PIP-implantaten en bekkenimplantaten Art. 28.[1 De maatregelen voorzien in dit besluit zijn van toepassing tot 1 maart 2021.] 1 ----- (1)<MB 2021-01-12/01, art. 9, 009; Inwerkingtreding : 12-01-2021> Art. 29. Bepalingen van een protocol of gids die minder strikt zijn dan de regels van dit besluit worden buiten toepassing gelaten, onverminderd de toepassing van artikel 23, § 1 All On 4 ( All On Four ) is een unieke methode cq. een unieke procedure waarbij u een volledig vast gebit ( blijvend gebit) krijgt op slechts vier tandimplantaten, soms 6 ( All-On-6 ) die zijn ingebracht in de boven- en de onderkaak.Uiteraard kan er ook per kaak worden behandeld. TIP: All On 4 vast gebit op implantaten is een blijvend gebit en géén klikgebit / klikprothese Actieve middenoorimplantaten maken gebruik van mechanische energie om de structuren van het binnenoor te stimuleren. Zij doen dit per implantaat op een specifieke manier (zie de verschillende systemen verderop in deze tekst). Hoe wordt een actief middenoorimplantaat geplaatst? De plaatsing gebeurt via een operatieve ingreep

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. — Wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 Artikel 1. Artikel 19 van het koninklijk besluit van 15 juli 1997 betreffende de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen, vervan-gen door het besluit van 21 januari 2009, wordt opgeheven. HOOFDSTUK 2 sIMPL is een database van de implantaten en invasieve medische hulpmiddelen (IMH) die vergoedbaar zijn door de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging). Gekoppeld aan een zoekmotor, laat de database toe om de lijstnummers van de verstrekkingen en hun omschrijvingen te combineren met de vergoedingsbasis, de vergoedingscategorie, de vergoedingsvoorwaarden, enz Een implantaat is een voorwerp dat in het lichaam geplaatst wordt. Er zijn veel soorten implantaten en veel redenen waarom deze geplaatst worden: Mechanisch implantaat: Esthetiek: denk aan borstimplantaten (evt. na borstamputatie); Bevordering van genezing: bij (meervoudig) gebroken gewrichten en botten kan het nodig zijn de botten te fixeren zodat het de kans krijgt (netjes) te genezen 2. Project Proclaim DRG : zie het ministerieel besluit en de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19/11/2019 3. Project Uitbreiding criteria cochleaire implantaten : zie het ministerieel besluit en de verordening gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 13/11/2019 Zie ook de flowchart betreffende de formulieren Mondverzorgingsproducten met actieve zuurstof Mondverzorgingsproducten van bluem® zijn ontwikkeld voor zowel preventief gebruik, als voor directe hulp bij mondproblemen. We hebben al talloze mensen geholpen met de meest voorkomende mondproblemen

implantaten. Medisch specialisten zijn geen gekwalificeerde materiaaldeskundigen. Het plaatsen van een implantaat is een gezamenlijk besluit tussen medisch specialist en patiënt. Het is aan de medisch specialisten om de patiënt voor te lichten. • Kwaliteitsregistraties zijn een belangrijk instrument voor het monitoren van implantaten 6 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk C. Oto-rino-laryngologie van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten. 25 JUNI 2014. — Koninklijk besluit tot vaststelling van de proce-dures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet Nederland kent een registratie van implantaten. De registratie is nodig mocht blijken dat er problemen met implantaten zijn, bijvoorbeeld een lekkend borstimplantaat. Registratie gebeurt in Nederland in het Landelijk Implantaten Register (LIR). Voordeel van een registratie in het LIR is dat bij incidenten snel kan worden gezien bij wie het 'probleemimplantaat' is ingebracht. Dat is [

Staatsblad 2020, 321 Overheid

Na een Frans verbod plaatsen Nederlandse plastische chirurgen tijdelijk geen macrogetextureerde en polyurethaan gecoate borstimplantaten. Deze siliconen implantaten met ruwe buitenkant worden vooral gebruikt voor borstreconstructies en minder vaak voor cosmetische ingrepen. Vrouwen die zo'n implantaat hebben, kunnen ze - ondanks dit Franse verbod - niet kosteloos laten verwijderen Samen met onze KNO-artsen, en onze collega's in Hoensbroek, Venlo en Eindhoven, vormen wij het CI-team Zuid-Oost-Nederland. Een CI is een implanteerbaar hoorapparaat voor ernstig slechthorende kinderen en volwassenen. Als u voor een CI in aanmerking komt, kan u er weer mee leren horen. U daarbij ondersteunen is één van onze speerpunten.Een cochleair implantaat (CI) is ee Implantaten veilen Zimra deelde haar verhaal om het ASIA-syndroom en de mogelijke negatieve effecten van plastische chirurgie meer onder de aandacht te brengen. Het voormalig Playboy -model besloot bovendien destijds om haar borstimplantaten te veilen voor het goede doel De implantaten en kronen blijven dankzij deze tandpasta in optimale conditie want de Bluem tandpasta is vrij van stoffen die de metalen bevestiging beschadigen. Deze unieke formule met actieve zuurstof zoekt de schadelijke bacteriën rondom de implantaten op, waarna ze onschadelijk worden gemaakt. De voordelen van Bluem tandpasta met actieve. bluem mondwater met actieve zuurstof is een fris mondwater voor dagelijkse mondverzorging. De bluemm mondwater zonder fluoride en alcohol +31 (0)85 303 11 49 info@bluemcare.co

Het koninklijk besluit van 5-2-2014 meldt dat kinderen 'vanaf' 8 jaar ook nog 1 maal recht hebben op een vervanging na 3 jaar. Hierdoor is er een oplossing gevonden voor deze kinderen. Kinderen die vanaf hun 8ste verjaardag een CI ontvangen, ontvangen een processor met een aanvullende garantie tot 5 jaar en een uitgebreide kit Welkom op de website van ONICI! ONICI is de afkorting van Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie.Zoals de naam zegt, is het de bedoeling om zo onafhankelijk mogelijk correcte, objectieve en up-to-date informatie te geven rond Cochleaire Implantatie en dit vooral voor de regio's Vlaanderen en Nederland

Staatsblad 2008, 477 Overheid

Het laten implanteren van siliconen kan je meer zelfvertrouwen geven en de kwaliteit van je leven verbeteren. Het is echter geen garantie voor een groter gevoel van eigenwaarde. Er zijn vrouwen met positieve ervaringen, maar er zijn ook veel vrouwen met negatieve ervaringen. Het laten implanteren. Een implantaat is een kunstwortel die in de onder- of bovenkaak wordt geplaatst. Het plaatsen van een implantaat is een eenvoudige ingreep onder plaatselijke verdoving. Ongelukken bij sport, thuis of het werk Door ons drukke en actieve leven worden risico's steeds groter. Sporten is gezond, leuk, uitdagend en gezellig Besluit Actuele Waarde 8 Nadere regels omtrent actuele waarde 8 Achtergrond bij het huidige Besluit 2015 8 3. Actuele waarde: waardebegrippen 9 van een actief en van een passief en voor de bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich leiden door de voorschriften van artikel 362 leden 1-4

Nieuwe wetgeving medische hulpmiddelen Medische

Wat betekent Besluit actieve implantaten? WatBetekentHet

 1. Een implantaat wordt gemaakt van titaan of een legering uit de kobald, chroom, molybdeen groep. Dat is corrosievast metaal, biologisch inert of biotolerant, zodat het niet door het lichaam wordt afgestoten, en zorgt voor opname van de implantaat in het lichaam door deels te integreren in het bot. Voor de instrumenten worden meestal de bekende roestvaste stalen gebruikt
 2. g, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong
 3. isterie van Financiën. De AFM pleit in de consultatiereactie onder meer voor actieve transparantie over de hoogte van de provisie bij schadeverzekeringen
 4. Besluit bij lijst 14-12-2020 . Besluit omtrent actieve openbaarmaking van controlegegevens horeca . Conform de Toezegging van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) tijdens het Algemeen overleg met de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken
 5. Kortweg komt actieve openbaarheid neer op: het in kaart brengen en eventueel verbeteren van de gegevenshuishouding; het garanderen van de toegankelijkheid en vindbaarheid van overheidsinformatie, waarbij met name gebruik wordt gemaakt van ICT; het actief openbaar maken van in ieder geval de specifiek genoemde overheidsbesluiten waarvan bekendmaking wettelijk voorgeschreven is
 6. Aanvullend besluit op Wob-verzoek geuronderzoeken Parenco. Bestandsgrootte (145.39 MB) - Publicatiedatum: 22 december 2020. Download. Beslissing Wob-verzoek Buitenstad Zaltbommel. Bestandsgrootte (18.38 MB) - Publicatiedatum: 22 december 2020. Download. Wob-besluit actieve openbaarmaking DAT-rapportage DIW 2020-00939
 7. het besluit van OPTA tot publicatie van het Aangepast Oordeel is gebaseerd op art. 8 van de Wob en is een besluit in de zin van art. 1:3 van de Awb. TNT Post heeft wel bezwaar aangetekend tegen dit besluit, maar heeft niet getracht publicatie te voorkomen door een voorlopige voorziening aan te vragen bij de bestuursrechter

Video: Landelijk implantatenregister Inspectie Gezondheidszorg

Besluiten en regelingen Onderzoekers Centrale

CE-markering: Richtlijn actieve implanteerbare medische

Art. 7 Artikel 7 Besluit actieve implantaten :: Maxius.nl ..

Een besluit dat met unanimiteit genomen moet worden, moet door alle aanwezige stemmen goedgekeurd worden. Vaak wordt ook gesproken van algemene stemmen . Meestal geldt voor besluiten die unaniem genomen moeten worden ook een 100% quorum vereiste: alle stemmen moeten dan aanwezig (of vertegenwoordigd) zijn en alle stemmen moeten akkoord zijn om het besluit aan te kunnen nemen Wijziging van het Besluit registratie implantaten Abonneren op notificatie. Om notificaties (informatieberichten) over een consultatie te ontvangen kunt u hier uw e-mailadres opgeven. U krijgt een bevestigings-mail toegestuurd. In deze e-mail staat een link die u kunt aanklikken om de notificatieregistratie te voltooien Het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de electromagnetische compatibiliteit is niet van toepassing op de actieve implanteerbare medische hulpmiddelen. Art. 26. Het koninklijk besluit van 25 mei 1990 betreffende bepaalde voorwerpen en apparaten die in de geneeskunst of de diergeneeskunde gebruikt worden, wordt opgeheven. Art. 27 Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in Nederland Art. 2.7 Bzv - Artikel 2.7 Besluit zorgverzekering - Artikel 2.7 1. Mondzorg omvat zorg zoals tandartsen die plegen te bieden, met dien verstande dat het slechts betreft tandheelkundige zorg die noodzakelijk is:a. indien de verzekerde een zodanige ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tand-kaak-mondstelsel heeft dat hij zonder die zorg geen.

Besluit actieve implantaten betekenis en definiti

De gel bevat een hogere concentratie actieve zuurstof en verhoogt de zuurstofspanning in de mond. Dit versnelt de genezing van wonden in de mond, daarom noemen we dit wound support. De gel werkt effectief en versnelt de genezing van bloedend en ontstoken tandvlees (parodontitis), ontstekingen rond implantaat (peri-implantitis) Slilconen implantaten bij man Ongelezen bericht door Marten13 » 04 apr 2019 10:52 Ik ben een man van 55 jaar die 11 jaar terug zaadbal kanker heeft gekregen, hierdoor beide testes verloren, in 2010 zijn er 2 siliconen protheses geplaatst Slachtoffers implantaten besluiten tot schadeclaim Slachtoffers van ziekmakende borstimplantaten verenigen zich in een stichting en bereiden een collectieve schadeclaim voor. Dat is de uitkomst van een informatiebijeenkomst zondagmiddag, onder leiding van een letselschade- en een gezondheidszorgadvocaat

Medische hulpmiddelen en implantaten Hier vindt u toezichtsinformatie over individuele medische hulpmiddelen, in-vitro diagnostica (IVD's) en gerelateerde onderwerpen. Voor informatie over het toezicht op medische hulpmiddelen en IVD's in het algemeen, zie zorgsector Medische technologie Reclameverbod voor implantaten en fillers. §1, lid 8 Geneesmiddelenwet en artikel 4 koninklijk besluit 7 april 1995: misleidende reclame is verboden. maar zelfs van de vermelding van het actief bestanddeel van dat geneesmiddel. Dit geldt ook voor de aktieve stof van fillers Laat je stem horen. Help andere vrouwen. Roep Bayer ter verantwooring en krijg de compensatie die jij verdient. Behoor jij tot de ruim 35.000 vrouwen in Nederland bij wie een Essure-implantaat is geplaatst? Zo ja, dan kun je in aanmerking komen om een schadevergoeding te eisen Besluit Actuele Waarde 8 Nadere regels omtrent actuele waarde 8 Achtergrond bij het huidige Besluit 2015 8 3. Actuele waarde: waardebegrippen 9 van een actief en van een passief en voor de bepaling van het resultaat laat de rechtspersoon zich leiden door de voorschriften van artikel 362 leden 1-4

 • Studs goud.
 • Ravestein beheer.
 • Varkenshouderij Brabant.
 • Topper hoeslaken 90x200.
 • Ballin Amsterdam Dames.
 • Vergoeding gastdocent.
 • Brandspiritus fondue.
 • Boeing 737 400.
 • VeChain wallet Ledger.
 • Canadese gans bestrijding.
 • AH maaltijdsalade kip pasta.
 • Functie middenoor.
 • Transavia Berlijn.
 • Blog onderwerpen marketing.
 • Douglas dubbele poort.
 • KSB rap.
 • Gülen.
 • Kip champignons.
 • Free scan software windows 10 PDF.
 • Blog onderwerpen marketing.
 • Bed and Breakfast Wassenaar.
 • Betaalrekening betekenis.
 • Liefde is loslaten gedicht.
 • Native 4K Blu ray movies.
 • Echo slecht voor baby.
 • Mucoviscidose stoelgang.
 • Stelsel vergelijkingen oplossen online.
 • Breuken groep 7.
 • Hoeveel sparen voor studie kind Forum.
 • Scheikunde proefjes kinderfeestje.
 • Appels met peren vergelijken voorbeelden.
 • Beste huidverzorging droge huid.
 • Fender hot rod deluxe pr 246 manual.
 • Monopoly korte versie.
 • Mr Mercedes film Stephen King.
 • Ongestabiliseerd waterbed.
 • Paracof Kruidvat.
 • Okkernoot boom kopen.
 • Warenwet contact.
 • Peper en zout betekenis.
 • Lucas Till vriendin.