Home

Toegang Tilburg Wmo

Welkom bij Toegang Tilburg Heeft u vragen over ondersteuning en zorg? Op T-helpt vindt u mogelijkheden in de buurt. Komt u er niet uit? Ook niet met hulp uit uw omgeving? Bel ons dan! Wij helpen u verder. Onze professionele medewerkers wijzen de weg en ondersteunen u. Als het nodig is helpen we u andere hulp of zorg te krijgen Wmo of beschermd wonen aanvragen Voor informatie over de Wmo of een vraag over zorg of ondersteuning kunt u terecht bij de Toegang Tilburg. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant Lees voor. Contact met de gemeente. Privacystatement; Cookies; Toegankelijkheid; Proclaime Kloosterstraat 32, 5038 VP Tilburg Postbus 119, 5000 AC Tilburg U kunt ons ook een bericht sturen via deze website. Vul hieronder uw gegevens in en stel uw vraag. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op Hulp aan Huis aanvragen of verlengen Bel Toegang Tilburg om u aan te melden voor een persoonlijk gesprek. Tijdens een huisbezoek kijkt een medewerker van de Toegang Tilburg naar uw situatie, naar wat u zelf kunt, welke hulp u kunt krijgen van een partner, huisgenoten of anderen en welke hulp passend is

Met vragen over Wmo Begeleiding kun je terecht bij de Helpdesk Wmo Begeleiding. Over de helpdesk: de helpdesk is voor toegangsprofessionals en medewerkers bij zorgaanbieders. Dus niet voor inwoners. bereikbaar via wmobegeleiding@tilburg.nl; de helpdesk probeert binnen 24 uur je vraag te beantwoorden/in behandeling te neme In het Protocol bedrijfsvoering Beschermd Wonen Wmo lees je hoe het toewijzings- en declaratieproces rondom beschermd wonen (binnen de Wmo) in de regio Hart van Brabant is georganiseerd. Ook kun je hierin vinden welke stappen de zorgaanbieders, Toegang en de backoffice van de gemeente hierin moeten doorlopen Nadat de gemeentelijke Toegang samen met de cliënt een integraal plan van aanpak heeft opgesteld, gaat de uitgekozen zorgaanbieder met de cliënt in gesprek om een ondersteuningsplan op te stellen. Op deze website vind je alle informatie over Jeugdhulp en Wmo Begeleiding in de regio Hart van Brabant De Toegang kan deelnemen aan het evaluatiegesprek op verzoek van de cliënt of de aanbieder of op verzoek van de Toegang zelf. Hoofd- en onderaannemer Wmo Bij inzet van meerdere aanbieders is de hoofdaanbieder verantwoordelijk voor de evaluatie van het totale ondersteuningstraject, dus ook waar inzet van onderaannemers is geweest Voor de hulp van Toegang Tilburg betaalt u niets. Is er andere zorg of hulp nodig? Dan betaalt u soms een eigen bijdrage, bijvoorbeeld voor de Wmo. Voor jeugdhulp betaalt u geen eigen bijdrage. Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant

Toegang Tilburg is een samenwerking van de afdelingen Dienstverlening en Werk & Inkomen van de gemeente Tilburg, IMW, MEE en GGD Hart voor Brabant. We zijn gestart in 2015. Sinds 2019 werken we in een coöperatie. In 2020 zijn we gaan samenwerken onder een eigen naam: Toegang Tilburg Wmo. Lees voor. Natuurlijk wilt u graag zo lang mogelijk thuis wonen en mee blijven doen. Als dit niet meer lukt, kan De Toegang helpen. De toegangsmedewerker kijkt samen met u wat nodig is. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor lichte ondersteuning waar mogelijk. Meer over (de werkwijze van) Toegang Tilburg. Verlengen jeugdhulp Heeft uw kind een indicatie voor jeugdhulp, dan kunt u 8 weken voor de einddatum contact opnemen met uw vaste contactpersoon of Toegang Tilburg voor een herbeoordeling Het 12-Stappenplan is het hele proces beschreven van de eerste integrale vraaganalyse met het gezin/de jeugdige tot het afsluiten van de jeugdhulp. In elke stap komt iedere verwijzer aan bod. Dit zijn: de Toegang, gecertificeerde instelling of het medisch domein. In elke stap is ook beschreven wat de rol is van: de jeugdige/het gezin, Toegang, Vervolg

Meesterschap in Monitoring cliëntervaringonderzoek

Hulp van Toegang Tilburg Komt u er niet uit? Ook niet met hulp uit uw omgeving? We schrijven de afspraken in een Plan van Aanpak. Met dit plan vragen we de zorg aan bij de gemeente Tilburg. In 2020 betaalt u een eigen bijdrage van maximaal 19 euro per maand voor alle Wmo-hulp samen Bel dan Toegang Tilburg: 013 - 2061640. Je krijgt dan één van de medewerkers van de Toegang Tilburg aan de telefoon. Je krijgt een aantal vragen over je situatie, om te kijken wie je het best kan helpen. Als Toegang Tilburg je kan helpen, dan meldt de medewerker je aan bij het wijkteam van Toegang Tilburg bij jouw in de buurt Met ruim 300 professionals werken we in 6 wijkteams (in 11 wijken), in het team Complexe jeugd/ Zorg, overlast en veiligheid en Huiselijk geweld en het Makelteam. De medewerkers van het Contact Centrum Toegang Tilburg zijn het eerste aanspreekpunt voor nieuwe klanten en professionals Toegang. Hoewel gemeenten zich moeten houden aan de regels in de Wmo, organiseren gemeenten zelf hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geschiedt. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de Wmo per gemeente iets kan verschillen. Zo kiezen sommige gemeenten voor een speciaal Wmo-loket waar burgers zich kunnen melden

In de Coöperatie Toegang Tilburg werken IMW, MEE, GGD Hart voor Brabant en de afdelingen Dienstverlening en Werk en Inkomen van de gemeente Tilburg samen. Wij verlenen toegang voor ondersteuningsvragen op het gebied van WMO, Jeugdhulp en deels Werk en inkomen (schuldhulpverlening). Onze wijkprofessionals wijzen de weg naar mogelijkheden i Elke maand stelt een Wmo aanbieder zich aan je voor. Bekijk de video om meer te weten te komen over de aanbieder van deze maand. Uitlijning tekst. Links. Over WegwijzerHvB.nl. De Wegwijzer HvB is ontwikkeld door de 9 gemeenten van de regio Hart van Brabant in samenwerking met SJS (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten Midden-Brabant) Vanaf 2020 betaalt u voor de meeste Wmo-hulp een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Zorg of ondersteuning aanvragen. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier

Toegang in Tilburg. Bart van der Schelde is Algemeen Manager van de Toegang in Tilburg. Dit is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Tilburg, de Stichting MEE, GGD Hart voor Brabant en het Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW). Cliënten kunnen bij deze organisaties terecht voor al hun (aan)vragen over jeugdhulp en Wmo De consulenten Wmo en Jeugd gaan vanaf 13 maart tijdelijk niet meer op huisbezoek. Als het mogelijk is vindt het gesprek om tot een aanvraag te komen telefonisch plaats. De Veerse toegang Wmo en Jeugd blijft wel telefonisch bereikbaar via (0118) 555 444. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website Bij de WMO en Jeugdhulp doen we dit door contractmanagement van de aanbieders, inzet van schakelteam in de toegang, effectievere inzet van huishoudelijke hulp, beperking kostenstijging door abonnementstarief en invoering AMVB reële prijs. Als een hefboom een investering vraagt, gebruiken we het Investeringsfonds Sociaal Domein Jeugdhulp en de Wmo worden grotendeels resultaatgericht ingekocht op basis van arrangementen. Dat vraagt om een scherpe indicatiestelling en een sturing op resultaten. Die scherpe indicatiestelling is niet eenvoudig; in de praktijk is het voor de Toegang Tilburg moeilijk om op basis van een kort contact een compleet beeld te krijgen

Toegang Tilburg - Toegang Tilburg

Wmo-vervoer (regiotaxi) Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld. De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen) De Wmo regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Ook voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de Wmo. Bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente kunt navragen of u recht heeft op een vergoeding. Soms geldt een eigen bijdrage (Wmo-verordening) is bepaald wat ambulante ondersteuning of dagbesteding is. Wel is er in de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning van de gemeente een productbeschrijving opgenomen van ambulante ondersteuning en dagbesteding.2 Ook wat onder de toegang daarvan moet worden begrepen is niet in de wet of de verordening vastgelegd Welkom op de Wegwijzer Jeugd en Wmo! Op de Wegwijzers vind je alle zorg die door de gemeenten in de regio Hart van Brabant gecontracteerd is. De Wegwijzers zijn speciaal ontwikkeld voor toegangsprofessionals en medisch verwijzers in de regio Hart van Brabant

De gemeente Tilburg heeft het productenboek met de ingekochte Wmo zorg gedigitaliseerd en online gepubliceerd via de wegwijzer Wmo Tilburg. Deze wegwijzer is primair bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in de Toegang van Tilburg. De wegwijzer biedt een compleet overzicht van ingekochte zorg per doelgroep en de daarbij behorende. 1 Professionals die werkzaam zijn bij de toegang hebben verschillende functienamen (CJG-er, medewerker sociaal wijkteam, jeugdprofessional) maar worden hier allemaal met 'jeugdprofessionals' aangeduid. gecentraliseerde terreinen van Wmo of Participatie. Iedere toegang wordt aangestuurd doo Inwoners kunnen bij Toegang Tilburg terecht voor ondersteuning en zorg. Bijvoorbeeld op het gebied van opvoeding, echtscheiding, geldproblemen, hulp aan huis, huiselijk geweld en leven met een beperking. Ruim 300 professionals werken in wijkteams in Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel. Zij wijzen inwoners de weg naar mogelijkheden.

Toegang Tilburg, voor zorg en ondersteuning De wijkprofessionals van Toegang Tilburg wijzen u de weg naar mogelijkheden in de wijk. Ze ondersteunen u. Als het nodig is helpen ze u andere hulp of zorg te krijgen. Kijk op de website van Toegang Tilburg: www.toegangtilburg.nl of bel 013 206 16 40 Teammanager loketadviseurs Toegang Wmo Tilburg en omgeving, Nederland Meer dan 500 connecties. Lid worden en connectie maken Gemeente Tilburg. NCOI. Bureau Jeugdzorg. Dit profiel melden Info Ik werk graag met een doelstelling waar ik ook naar streef deze te behalen. Ik ben een taak- en mensgerichte manager. De.

Op T-Helpt vind je alle hulp die je zelf kunt regelen. Je hebt voor deze hulp geen verwijzing nodig van de gemeente. Voorbeelden van hulp: hulp bij formulieren invullen, activiteiten voor jong en oud om eenzaamheid tegen te gaan, hulp die je nodig hebt door de crisis, ondersteuning voor mantelzorgers, leuke dagbesteding, hulp bij opvoeden en scheiden Gemeenten kunnen de toegang tot de Wmo naar eigen inzicht inrichten. Als een burger zich meldt met een ondersteuningsvraag, is er in de wet een verschil in de toegang tot algemene voorzieningen of tot een maatwerkvoorziening

Wmo - Gemeente Tilburg

U kunt bij De Toegang terecht voor vragen over Wmo hulpmiddelen, jeugdvragen en Schulddienstverlening. De Toegang heeft deze taken overgenomen van de Gemeente Emmen. Hiermee zijn de belangrijkste stappen gezet voor één onafhankelijk toegangsloket voor hulpvragen voor informatie, advies en ondersteuning voor inwoners van de gemeente Emmen Maatschappelijke opvang (MO) en Beschermd wonen (BW) vallen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zijn de verantwoordelijkheid van de gemeente. De Centrale Toegang hiervoor geldt voor de zes regiogemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gepubliceerd op vrijdag 3 januari 2020 Auteur Paula Anguita Categorieën Economie, Zorg Tags De Toegang, hulp, meedenker, ondersteuning, Rolph Dols, sociaal domein, Werk en Inkomen Geef een reactie op Aangeboden en gevraagd: meedenkers Rekenkamer Tilburg over de WMO: Zorgen om resultaten

Zorg en Wmo - Gemeente Tilburg

De Rekenkamer Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de resultaten van het WMO-beleid in Tilburg en daarin speciaal op het vlak van maatwerk: 'Zorg in Natura' (ZiN) en PGB's (Persoonsgebonden Budget). Het onderzoeksrapport Zorgen om resultaten verscheen op 6 juni 2017 Meer nieuws over vernieuwing, preventie en inclusie via de wmo Zorg + Veiligheid Het VNG-project Zorg + Veiligheid helpt gemeenten bij de opgave om mensen met een opeenstapeling van persoonlijke problemen (psychische klachten, verstandelijke beperking, verslaving) goede ondersteuning en zorg te bieden Tilburg wil een inclusieve stad zijn; In 2017 zijn we in de regio Hart van Brabant gestart met de voorbereidingen van de gezamelijke inkoop van Wmo Begeleiding per 2019. Dit is o.a. nodig voor het delen van informatie en het eenduidig registreren van gegevens tussen de 5 partners in de Toegang

Zorgvragers krijgen sneller duidelijkheid over oplossingen met nieuwe aanpak. Loket Z gaat in 2011 op afspraak werken en vaker op huisbezoek. De medewerker van Loket Z bespreekt samen met de klant wat precies de zorgvraag is en hoe daaraan voldaan kan worden Evaluatieformulier lopende voorzieningen Wmo Bijeen Heusden. Cliënt / Aanbieder. Velden gemarkeerd met * zijn verplicht. Het is de bedoeling dat u, de aanbieder en de toegang zicht krijgen of de resultaten wel of niet behaald zijn en of de gemaakt afspraken zijn nagekomen Toegang tot digitale dienstverlening gemeente Tilburg afgesloten Auteur Paula Anguita Gepubliceerd op vrijdag 17 januari 2020 vrijdag 17 januari 2020 Geef een reactie op Citrix. Het Ministerie van Justitie in Den Haag Foto: John Geert

Contact - Toegang Tilburg

 1. U kunt bij de gemeente terecht met al uw vragen over zorg en welzijn. Bijvoorbeeld over de hulp en hulpmiddelen van de Wmo. Of over mantelzorg of hulp bij schulden. Kijk eerst eens op oss.nl/zorg voor informatie. Of bel ons via 14 0412. Wij helpen u graag verder
 2. Bekijk bedrijfsinformatie over Medipoint WMO B.V. (501317530014) in TILBURG, sector Winkels in medische en orthopedische artikelen
 3. Veel gemeenten zijn bezig wijkteams in te richten die als een soort algemene voorziening vragen van burgers moeten kunnen beantwoorden. Pas als het complex wordt, wordt een burger doorverwezen naar gespecialiseerde zorgaanbieders. Voor de toegang tot deze gespecialiseerde zorgaanbieders gebruiken gemeenten verschillende methoden. Via deze methoden krijgen zij inzicht in de problematiek van.
 4. Wmo Rijnmond. Bent u op zoek naar bekwame, betrokken en snel inzetbare hulp voor kinderen, Jongeren, ouders en verwijzers kunnen voor algemene vragen en informatie over wachttijden terecht bij Timon Toegang. Via die route is het voor verwijzers ook mogelijk om een belafspraak in te plannen met de regionale instroomcoördinator
 5. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ook regelt de wet dat volwassenen met een beperking mee kunnen doen in de samenleving. Officieel heet deze wet Wmo 2015
 6. imale regeldruk. Anderen zijn nog op zoek naar nieuwe mogelijkheden voor 'onbureaucratisch werken' in het sociaal domein. Wij verzamelden voorbeelden uit het hele land. Doe ideeën op en laat u inspireren door collega-gemeenten
 7. Toegang tot de Wmo De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wmo vanuit cliëntperspectief. Het doel van dit onderzoek is inzicht te bieden in de wijze waarop bewoners met een (hulp)vraag in Nijmegen toegang hebben tot voorzieningen op grond van de Wmo en waar nodig aanbevelingen te doen om die toegang vanuit cliëntperspectief effectiever en efficiënter te maken

Video: Hulp aan huis - Gemeente Tilburg

Wmo-verordening 2015, versie 2021. De Wmo-verordening 2015, versie 2021 (PDF, 480 kB) is door de gemeenteraad vastgesteld en is geldig vanaf 1 januari 2021. De Wmo-verordening 2015. Beschrijft het toegangsproces tot voorzieningen. Omschrijft de aanwezige voorzieningen. Bepaalt de voorwaarden voor toegang tot maatwerkvoorzieningen Home Inwoners & Bezoekers Zorg & Welzijn Toegang Wmo en Jeugdzorg NIeuws toegang Wmo en Jeugdwet. Nieuws toegang Wmo en Jeugdwet. Dit is een gearchiveerd item. Hier leest u al het nieuws over de Wmo en de Jeugdwet. Nieuws toegang Wmo en Jeugdwet. Bezoekadres. Traverse 1 4357 ET Domburg. Plan uw route. Postadres Toegang tot voorzieningen. Op deze pagina. De overheid is er voor de mensen, Knelpunten op het snijvlak van Wmo, Wlz en eventueel de Jeugdwet Update januari 2019. De Nationale ombudsman heeft op 14 mei 2018 zijn rapport 'Zorgen voor burgers' uitgebracht Wmo Deventer. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Op deze pagina leest u meer over de facturatie en toegang van de gemeente Deventer. Daarnaast vindt u hier de contactgegevens van personen binnen deze gemeente, bij wie u terecht kunt als u nog vragen heeft Tilburg 30+ dagen geleden JS Consultancy Als Wmo-consulent werk je op Je bent het eerste aanspreekpunt voor de burger, de zorgaanbieder en de Toegang op het gebied van de Wmo. In de vorm van telefoondiensten neem je alle inkomende vragen per mail en telefoon aan, beantwoordt ze of zet ze door naar de juiste afdeling of instantie

Contact Wmo - Zorg in Regio Hart van Braban

Zorgmakelaar WMO team Zorgbemiddeling Toegang Tilburg bij MEE De Meent Groep Tilburg, Noord-Brabant, Nederland 148 connecties. Lid worden en connectie maken MEE De Meent Groep. Avans Hogeschool. Dit profiel melden Activiteit Wauw, wat een dag! Na 2,5. In Tilburg werkt MEE met drie andere organisaties samen in Coöperatie Toegang Tilburg, voor ondersteuning en zorg. De functie. Als communicatieadviseur ben je, samen met je collega, verantwoordelijk voor de (interne) communicatie bij Toegang Tilburg

De meeste gemeenten hebben in hun Wmo-verordening bepaald dat u alleen een aanvraag kunt indienen in de gemeente waar u woont. Uw woonplaats is de plaats waar u gelet op alle omstandigheden daadwerkelijk woont. U moet een voorziening in principe aanvragen bij de gemeente of bij een instantie die de gemeente heeft aangewezen De Centrale Toegang behandelt meldingen en aanvragen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn maatwerkvoorzieningen die wij uitvoeren in opdracht van gemeenten. Beschermd wonen is ook mogelijk vanuit de Wet langdurige zorg

Telelockcare toegangsverlening voor de thuiszorg

Beschermd Wonen - Zorg in Regio Hart van Braban

Vacatures Wmo administratie in Tilburg. Werk zoeken binnen 246.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Tilburg. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Wmo administratie - is makkelijk sociaal domein. Taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot de Wmo, Jeugdzorg en de Participatiewet (werk & inkomen) zijn vanaf die datum overgedragen aan gemeenten. Van gemeenten werd onder meer verlangd om de toegang tot de voorzieningen in de Wmo, jeugdzorg en de toeleiding tot werk en inkomen in te richten Telefoon. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bellen op 0800-1525. Belt u na 17.00 uur 's middags en voor 8.30 uur 's ochtends of in het weekend, dan kunt u contact opnemen met 'Spoed voor jeugd Drenthe' op het telefoonnummer 0592-381530

Beschermd wonen vanuit de Wmo. U kunt contact opnemen met uw eigen gemeente als u beschermd wilt wonen. De gemeente kan u doorverwijzen naar de 'centrumgemeente'. De toegang tot beschermd wonen wordt namelijk per centrumgemeente-regio geregeld, dus niet door iedere gemeente apart. Op Regioatlas staat een overzicht van de centrumgemeenten 'De toegang tot ondersteuning en zorg thuis is niet voor alle mensen met een hulpvraag goed vindbaar, soms ook niet voor professionals.' Professionele regievoerders De onderzoekers dragen verschillende oplossingen aan om de knelpunten aan te pakken, zoals 'betere cliëntondersteuning en informatievoorziening over de toegangsroutes naar en binnen de langdurige zorg en ondersteuning' Voor Wmo-ondersteuning stuurt de gemeente uw gegevens naar het CAK. Daarom ontvangt u van ons een factuur. Wij hebben geen toegang tot informatie over welke zorg, hulp of ondersteuning u ontvangt. Neem hiervoor contact op met uw gemeente Er vindt op dit moment een omvangrijke stelselwijziging plaats: de zogeheten 'decentralisaties' van zorg, werk en jeugdhulp. In dit artikel schetsen we kort de inhoud van de drie transities in het sociale domein (Awbz naar Wmo, Participatiewet, Jeugdwet). Ook lichten we het verschil toe tussen de begrippen 'transitie' en 'transformatie' Tilburg wil een inclusieve stad zijn; De Toegang De Toegang heeft een belangrijke rol in het bevorderen van de zelfredzaamheid van inwoners. Doorgaans is dit gedaan op basis van de Wmo, Jeugdwet of Participatiewet, bij verschillende partijen en met verschillende bekostigingsvormen

Ondersteuningsplan Wmo - Zorg in Regio Hart van Braban

Dit is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop. De colleges van burgemeester en wethouders van 29 gemeenten hebben GGD Hart voor Brabant aangewezen als toezichthouder De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de samenleving. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd makkelijk. De gemeente kan u gerichte ondersteuning geven

Evaluatieverslag Wmo - Zorg in Regio Hart van Braban

Wmo Olst-Wijhe. Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Op deze pagina leest u meer over de facturatie en toegang van de gemeente Olst-Wijhe. Daarnaast vindt u hier de contactgegevens van personen binnen deze gemeente, bij wie u terecht kunt als u nog vragen heeft De gemeente Lansingerland organiseert de toegang tot zorg en ondersteuning in het sociaal domein niet via een centraal loket of wijkteam, maar via verschillende toegangspartijen: de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin (afgekort als CJG), Kwadraad (Maatschappelijk Werk Lansingerland) en Stichting Welzijn Lansingerland welke hoofdzakelijk beschikkingsvrij werken. De gemeente werkt met. Woonzorg Tilburg kiest voor kleinschalige wooninitiatieven om onze bewoners echte aandacht en de nodige begeleiding te bieden. Woonzorg Tilburg gaat ervan uit dat ontwikkeling niet alleen afhankelijk is van de kwaliteit van de begeleiding, maar ook van andere omgevingsfactoren

De capaciteit van De Toegang in Tilburg moet versterkt worden. Deze ingang voor Tilburgers met vragen op het gebied van (jeugd)zorg, ondersteuning en werk en inkomen moet ook beter bekend worden gemaakt. Dat beoogt de PvdA die zaterdag een zorgplan lanceert voor Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout. Het werk loopt medewerkers van de Toegang volgens de fractie over de schoenen. Dat zorgt voor. Middelburg - Op dinsdag 27 maart kunnen inwoners van de gemeente Middelburg hun ervaringen over zorg en ondersteuning een-op-een delen met wethouder Saskia Szarafinski en diverse medewerkers van de gemeente. De gemeente organiseert dan speeddates in wijkcentrum Getij en in Hof Mondriaan Via Libsearch biedt de universiteitsbibliotheek toegang tot een groot aantal databases waarin je literatuur, data en andere informatie kunt vinden.. Als student of medewerker van Tilburg University kun je gebruik maken van allerlei online bronnen (databases of bestanden) om informatie te vinden Loket Wmo en Jeugd Telefoonnummer (0118) 48 70 10. E-mail. wmojeugd@vlissingen.nl. Openingstijden. Maandag: 8.30-17.00 uur; Dinsdag: 8.30-17.00 uur; Woensdag: 8.30-17.

 • Rendier gewei tekenen.
 • Singer f4432 Heavy Duty naaimachine.
 • Episch centrum.
 • Fotografie opleiding MBO Eindhoven.
 • Basketbalvereniging Voorburg.
 • Katholieke kerk Musselkanaal.
 • Eilanden Thailand november.
 • Kraamcadeau met naam, Little Dutch.
 • Opvolger Claudius.
 • Yoga houdingen betekenis.
 • Chevrolet Equinox te koop.
 • Botaandoeningen.
 • Fendt Overall.
 • Waarom Wraak.
 • Soorten sushi.
 • Ally Palace.
 • Radioparty nl.
 • Kerstboekje groep 4.
 • Onbehaaglijk gevoel.
 • Off White Presto.
 • When are you Latino.
 • Het Hinkelspel Sleidinge.
 • Sankt Peter Wikipedia.
 • CRV inloggen.
 • Productiehuis Amsterdam.
 • Audi A3 Mercedes A.
 • Ondernemers Noord Nederland.
 • Ronde loods te koop.
 • Stad met een S.
 • Olivijn.
 • RVS beslagkom Blokker.
 • Triops eieren.
 • Hibiscus thee Jumbo.
 • Invasief carcinoom NST Bloom Richardson graad 2.
 • Het Hinkelspel Sleidinge.
 • Stappen en Shoppen Awards.
 • Whiskey Gall en Gall.
 • Boss Hoss top speed.
 • Ziggo smartcard activeren.
 • Wassenaarseweg 76 2333 AL Leiden.
 • The legend of korra season 2 episode 9 dailymotion.